หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ |

ส่วนเพาะชำกล้าไม้


สรุปผลข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ รายจังหวัด
แผนที่แปลงปลูกผู้ขอรับกล้าไม้
ข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีงบประมาณ : -
  สังกัดหน่วยงาน :
  จังหวัด :
อำเภอ :
ประเภทผู้ขอรับกล้าไม้ :
  คำค้น :
จำนวน 57 รายการ
ปีงบ
ประมาณ
หน่วยงาน
เพาะชำกล้าไม้
ผู้ขอรับกล้าไม้ประเภท
ผู้ขอรับกล้าไม้
จำนวน
(กล้า)
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครสวรรค์ นายไพบูลณ์ เงินยิ่ง
ที่ปลูก : หมู่ 2 ต.หนองตางู อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,500
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครสวรรค์ โรงเรียนวัดหนองปลาไหล
ที่ปลูก : หมู่ 7 ต.ด่านช้าง อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์100
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานเทศบาลตำบลช่องแค
ที่ปลูก : หมู่ 1 ต.ช่องแค อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์200
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครสวรรค์ ศาลปกครองนครสวรรค์
ที่ปลูก : หมู่ 7 ต.กลางแดด อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,000
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครสวรรค์ โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม
ที่ปลูก : หมู่ 4 ต.วังเมือง อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์210
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครสวรรค์ วัดดอนพลอง
ที่ปลูก : หมู่ 3 ต.วังเมือง อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์300
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้ลานสัก จังหวัดอุทัยธานี นายนรา กิตติพงษ์
ที่ปลูก : 190 หมู่ 10 ต.ชุมตาบง อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,500
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานเทศบาลตำบลบางประมุง
ที่ปลูก : วัดช่องลอก หมู่ 7 ต.บางประมุง อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์950
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้ลานสัก จังหวัดอุทัยธานี นางทิศตะวัน สีผักผ่อง
ที่ปลูก : หมู่ 3 ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์
1,200
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้ลานสัก จังหวัดอุทัยธานี นายประครอง คุณประทุม
ที่ปลูก : หมู่ 5 ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,500
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้ลานสัก จังหวัดอุทัยธานี นายอนุศร อินทนิล
ที่ปลูก : หมู่ 15 ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)90
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้ลานสัก จังหวัดอุทัยธานี นายทวีป ธรรมสัตย์
ที่ปลูก : หมู่ 15 ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)100
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้ลานสัก จังหวัดอุทัยธานี นายสุนิตย์ พุ่มบัว
ที่ปลูก : หมู่ 5 ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)70
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้ลานสัก จังหวัดอุทัยธานี นายสมคิด คำศรี
ที่ปลูก : หมู่ 24 ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)300
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้ลานสัก จังหวัดอุทัยธานี นายอำนาจ รัศมี
ที่ปลูก : หมู่ 15 ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์60
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้ลานสัก จังหวัดอุทัยธานี นายอนันต์ ศิริเวช
ที่ปลูก : หมู่ 24 ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์500
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้ลานสัก จังหวัดอุทัยธานี นายเดช เชียวเขตรวิทย์
ที่ปลูก : หมู่ 21 ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์90
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้ลานสัก จังหวัดอุทัยธานี นายทเวท ตระกูลอินทร์
ที่ปลูก : หมู่ 15 ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์90
2560 นายสุนทร ฉิมวิลัย
ที่ปลูก : หมู่ 15 ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)50
2560 นางนงเยาว์ มณฑาทิพย์
ที่ปลูก : หมู่ 24 ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)500
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครสวรรค์ นายสนอง บุญชู
ที่ปลูก : หมู่ 3 ต.มหาโพธิ อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)600
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครสวรรค์ นางสาวสมฤดี ดาวสุก
ที่ปลูก : หมู่ 3 ต.หนองกระโดน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,000
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครสวรรค์ นางจำเนียร ทองแหยม
ที่ปลูก : หมู่ 3 ต.หนองกระโดน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,000
2560 นางสาวน้ำอ้อย แหงวงษ์
ที่ปลูก : หมู่ 3 ต.หนองกระโดน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,000
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครสวรรค์ นายอำพร สุขเกษม
ที่ปลูก : หมู่ 12 ต.ศาลเจ้าไก่ต่อ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)105
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครสวรรค์ นายจรูญ ชูเฉลิม
ที่ปลูก : หมู่ 12 ต.ศาลเจ้าไก่ต่อ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)100
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครสวรรค์ นายประกอบ ชูเฉลิม
ที่ปลูก : หมู่ 12 ต.ศาลเจ้าไก่ต่อ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,005
2560 โรงเรียนศาลเจ้าไก่ต่อ
ที่ปลูก : หมู่ 1 ต.ศาลเจ้าไก่ต่อ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์200
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครสวรรค์ อบต.หนองนมวัว
ที่ปลูก : หมู่ 4 ต.หนองนมวัว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์400
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครสวรรค์ วัดหนองยาว
ที่ปลูก : หมู่ 4 ต.หนองยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์50
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์ สาขาย่อยหนองเบน
ที่ปลูก : หมู่ 9 ต.หนองกรด อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์200
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้ลานสัก จังหวัดอุทัยธานี นางสาวลลิตา สบายใจ
ที่ปลูก : 11 หมู่ 11 ต.ปางสวรรค์ อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,200
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้ลานสัก จังหวัดอุทัยธานี นายอำพล ภีระแก้ว
ที่ปลูก : 103 หมู่ 9 ต.ปางสวรรค์ อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,300
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนตำบลพนมรอก
ที่ปลูก : หมู่ 11 ต.พนมรอก อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,500
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครสวรรค์ นายประเสริฐ นิลเนตร
ที่ปลูก : หมู่ 2 ต.วังม้า อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์420
2560 องค์การบริหารส่วนตำบลวังม้า
ที่ปลูก : หมู่ 15 ต.วังม้า อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์350
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครสวรรค์ นายอภิวัฒน์ ปั้นชัง
ที่ปลูก : หมู่ 8 ต.บึงปลาทู อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,500
2560 กำนันตำบลบึงปลาทู
ที่ปลูก : หมู่ 6 ต.บึงปลาทู อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์12,000
2560 สำนักงานเกษตรอำเภอบรรพตพิสัย
ที่ปลูก : หมู่ 3 ต.บางแก้ว อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์300
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครสวรรค์ วัดโนนโพธิ์
ที่ปลูก : หมู่ 5 ต.หนองเต่า อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)300
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครสวรรค์ บริษัทซีพีเอฟ (ประเทศไทย)
ที่ปลูก : หมู่ 4 ต.ท่างิ้ว อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)400
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครสวรรค์ กำนันตำบลท่างิ้ว
ที่ปลูก : หมู่ 3 ต.ท่างิ้ว อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์300
2560 เทศบาลตำบลบรรพตพิสัย
ที่ปลูก : หมู่ 3 ต.ท่างิ้ว อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์450
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครสวรรค์ นางสาวรัตน์กรญา มั่นเขตกิจ
ที่ปลูก : หมู่ 18 ต.บ้านไร่ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,100
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครสวรรค์ นายอำนวย มิ่งเมือง
ที่ปลูก : หมู่ 16 ต.บ้านไร่ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)200
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครสวรรค์ นางชำนิ วันชนะมงคล
ที่ปลูก : หมู่ 10 ต.เขาชนกัน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,500
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครสวรรค์ นางสาวสุกันยา สิริฤทัย
ที่ปลูก : หมู่ 3 ต.หูกวาง อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,500
2560 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4
ที่ปลูก : หมู่ 4 ต.หูกวาง อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์195
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครสวรรค์ นายสำราญ มะโครัมย์
ที่ปลูก : หมู่ 1 ต.อ่างทอง อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)200
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครสวรรค์ นายสมศักดิ์ มากะแต
ที่ปลูก : หมู่ 4 ต.อ่างทอง อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)490
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครสวรรค์ นางมะลิวัลย์ ดิษสละ
ที่ปลูก : หมู่ 4 ต.อ่างทอง อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์100
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครสวรรค์ บริษัท สีมาธุรกิจ จำกัด
ที่ปลูก : หมู่ 6 ต.บ้านแดน อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)2,000
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานเทศบาลบ้านแดน
ที่ปลูก : หมู่ 4 ต.บ้านแดน อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์-
2560 นายชลอ ดีโอด
ที่ปลูก : หมู่ 10 ต.บ้านแดน อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)600
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครสวรรค์ ว่าที่ร้อยตรี อำนาจ จันทร๋ผ่อง
ที่ปลูก : วัดทุ่งนาผาสุข หมู่ 9 อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์500
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครสวรรค์ นางวิลัย โสไกรน้อย
ที่ปลูก : หมู่ 10 จ.นครสวรรค์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,500
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครสวรรค์ วัดหนองกรด
ที่ปลูก : หมู่ 10 จ.นครสวรรค์
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์200
 
รวม
298-0-0  
ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :