หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ |

ส่วนเพาะชำกล้าไม้


สรุปผลข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ รายจังหวัด
แผนที่แปลงปลูกผู้ขอรับกล้าไม้
ข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีงบประมาณ : -
  สังกัดหน่วยงาน :
  จังหวัด :
อำเภอ :
ประเภทผู้ขอรับกล้าไม้ :
  คำค้น :
จำนวน 11 รายการ
ปีงบ
ประมาณ
หน่วยงาน
เพาะชำกล้าไม้
ผู้ขอรับกล้าไม้ประเภท
ผู้ขอรับกล้าไม้
จำนวน
(กล้า)
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครสวรรค์ วัดโนนโพธิ์
ที่ปลูก : หมู่ 5 ต.หนองเต่า อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)300
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครสวรรค์ นายอภิวัฒน์ ปั้นชัง
ที่ปลูก : หมู่ 8 ต.บึงปลาทู อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,500
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนตำบลพนมรอก
ที่ปลูก : หมู่ 11 ต.พนมรอก อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,500
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้ลานสัก จังหวัดอุทัยธานี นางสาวลลิตา สบายใจ
ที่ปลูก : 11 หมู่ 11 ต.ปางสวรรค์ อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,200
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้ลานสัก จังหวัดอุทัยธานี นายอำพล ภีระแก้ว
ที่ปลูก : 103 หมู่ 9 ต.ปางสวรรค์ อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,300
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครสวรรค์ นายสนอง บุญชู
ที่ปลูก : หมู่ 3 ต.มหาโพธิ อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)600
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานเทศบาลตำบลบางประมุง
ที่ปลูก : วัดช่องลอก หมู่ 7 ต.บางประมุง อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์950
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้ลานสัก จังหวัดอุทัยธานี นายนรา กิตติพงษ์
ที่ปลูก : 190 หมู่ 10 ต.ชุมตาบง อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,500
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครสวรรค์ ศาลปกครองนครสวรรค์
ที่ปลูก : หมู่ 7 ต.กลางแดด อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,000
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานเทศบาลตำบลช่องแค
ที่ปลูก : หมู่ 1 ต.ช่องแค อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์200
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครสวรรค์ นายไพบูลณ์ เงินยิ่ง
ที่ปลูก : หมู่ 2 ต.หนองตางู อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,500
 
รวม
-  
ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :