หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ |

ส่วนเพาะชำกล้าไม้


สรุปผลข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ รายจังหวัด
แผนที่แปลงปลูกผู้ขอรับกล้าไม้
ข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีงบประมาณ : -
  สังกัดหน่วยงาน :
  จังหวัด :
อำเภอ :
ประเภทผู้ขอรับกล้าไม้ :
  คำค้น :
จำนวน 36 รายการ
ปีงบ
ประมาณ
หน่วยงาน
เพาะชำกล้าไม้
ผู้ขอรับกล้าไม้ประเภท
ผู้ขอรับกล้าไม้
จำนวน
(กล้า)
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครสวรรค์ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแดน
ที่ปลูก : หมู่ 4 ต.บ้านแดน อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,000
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง
ที่ปลูก : หมู่ 7 ต.อ่างทอง อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,500
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเคียน
ที่ปลูก : หมู่ 1-4 ต.บางเคียน อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,200
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครสวรรค์ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 ตำบลท่างิ้ว
ที่ปลูก : หมู่ 1 ต.ท่างิ้ว อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์3,000
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว
ที่ปลูก : หมู่ 1 ต.ท่างิ้ว อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์740
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครสวรรค์ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลท่างิ้ว
ที่ปลูก : หมู่ 6 ต.ท่างิ้ว อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,020
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนตำบลฆะมัง
ที่ปลูก : หมู่ 5 ต.ฆะมัง อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,000
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครสวรรค์ นางผกามาส จิระรัตนรังษี
ที่ปลูก : หมู่ 3 ต.เจริญผล อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,500
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด
ที่ปลูก : หมู่ 2 ต.หนองกรด อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,000
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครสวรรค์ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลหนองกรด
ที่ปลูก : หมู่ 6 ต.หนองกรด อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์680
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครสวรรค์ นางณัฐรินร์ เรืองประโคน
ที่ปลูก : หมู่ 6 ต.หนองกรด อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,500
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครสวรรค์ นางกัลสรีญา สีท้าว
ที่ปลูก : หมู่ 4 ต.บึงปลาทู อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,000
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครสวรรค์ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ตำบลพระนอน
ที่ปลูก : หมู่ 8 ต.พระนอน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์600
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังม้า
ที่ปลูก : หมู่ 15 ต.วังม้า อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์4,010
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครสวรรค์ นายเนิน อินทสิทธิ์
ที่ปลูก : หมู่ 1 ต.วังม้า อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)800
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครสวรรค์ นางสาวสุวิมล จำปาทอง
ที่ปลูก : หมู่ 8 ต.วังม้า อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,233
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครสวรรค์ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 ตำบลบ้านมะเกลือ
ที่ปลูก : หมู่ 10 ต.บ้านมะเกลือ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,200
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครสวรรค์ โรงเรียนวัดศรีอัมพวัลย์
ที่ปลูก : หมู่ 8 ต.หนองกระโดน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์840
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครสวรรค์ นางสาวอุบล พละศักดิ์
ที่ปลูก : หมู่ 2 ต.เก้าเลี้ยว อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)600
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครสวรรค์ นางพิมนต์ภา เมฆวิลัยจรัส
ที่ปลูก : หมู่ 2 ต.เก้าเลี้ยว อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,500
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครสวรรค์ นายสมพงษ์ วจีสัจจะ
ที่ปลูก : หมู่ 7 ต.เขาดิน อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)700
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใหญ่
ที่ปลูก : หมู่ 3 ต.ห้วยใหญ่ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์2,120
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนตำบลย่านมัทรี
ที่ปลูก : หมู่ 4 ต.ย่านมัทรี อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,000
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครสวรรค์ ร.ต.ต.บุญลือ แว่นแก้ว
ที่ปลูก : หมู่ 1 ต.ย่านมัทรี อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,500
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนตำบลสระทะเล
ที่ปลูก : หมู่ 5 ต.สระทะเล อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์2,000
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครสวรรค์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
ที่ปลูก : ต.เขาทอง อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,750
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครสวรรค์ นางสาวสวรรยา ยอดนิล
ที่ปลูก : หมู่ 6 ต.เขาทอง อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)850
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครสวรรค์ นางสำรวย ดาวลาย
ที่ปลูก : หมู่ 3 ต.นครสวรรค์ออก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,500
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครสวรรค์ นายแสวง แอบเพ็ชร์
ที่ปลูก : หมู่ 8 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,500
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครสวรรค์ นายสัมพันธ์ ชัยกูล
ที่ปลูก : หมู่ 7 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,500
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังเมือง
ที่ปลูก : หมู่ 6 ต.วังเมือง อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์900
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด
ที่ปลูก : หมู่ 6 ต.กลางแดด อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,300
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะคีรี
ที่ปลูก : หมู่ 7 ต.พยุหะ อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์3,000
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครสวรรค์ นางสมคิด เทพมาลี
ที่ปลูก : หมู่ 1 ต.พยุหะ อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,500
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครสวรรค์ นายวิไลย์ โนนโธสงค์
ที่ปลูก : หมู่ 3 ต.ด่านช้าง อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)700
2561 วัดพระนางพญาแสงทอง
ที่ปลูก : หมู่ 4 ต.หนองตางู อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,050
 
รวม
-  
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :