หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ส่วนเพาะชำกล้าไม้


สรุปผลข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ รายจังหวัด
แผนที่แปลงปลูกผู้ขอรับกล้าไม้
ข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีงบประมาณ : -
  สังกัดหน่วยงาน :
  จังหวัด :
อำเภอ :
ประเภทผู้ขอรับกล้าไม้ :
  คำค้น :
จำนวน 28 รายการ
ปีงบ
ประมาณ
หน่วยงาน
เพาะชำกล้าไม้
ผู้ขอรับกล้าไม้ประเภท
ผู้ขอรับกล้าไม้
จำนวน
(กล้า)
2563สถานีเพาะชำกล้าไม้ลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ศูนปฏิบัติการไฟป่าอุทัยธานี
ที่ปลูก : หมู่ 9 ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,000
2563สถานีเพาะชำกล้าไม้ลานสัก จังหวัดอุทัยธานี วัดห้วยรัง (นายไสว เคนวงษ์)
ที่ปลูก : หมู่ 2 ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์200
2563สถานีเพาะชำกล้าไม้ลานสัก จังหวัดอุทัยธานี นายสุรสิทธิ์ เกื้อวันชัย
ที่ปลูก : หมู่ 22 ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)420
2563สถานีเพาะชำกล้าไม้ลานสัก จังหวัดอุทัยธานี นายอริวัช อะนันตรี
ที่ปลูก : หมู่ 6 ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)500
2563สถานีเพาะชำกล้าไม้ลานสัก จังหวัดอุทัยธานี นางสาวทิพวรรณ พุ่มนวล
ที่ปลูก : หมู่ 10 ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)110
2563สถานีเพาะชำกล้าไม้ลานสัก จังหวัดอุทัยธานี นายสมหมาย อะนันตรี
ที่ปลูก : หมู่ 6 ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)500
2563สถานีเพาะชำกล้าไม้ลานสัก จังหวัดอุทัยธานี นางสาวชมพูนุท พลนอก
ที่ปลูก : หมู่ 6 ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)500
2563สถานีเพาะชำกล้าไม้ลานสัก จังหวัดอุทัยธานี นางสาวปาจารย์ นกเขียว
ที่ปลูก : หมู่ 8 ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)500
2563สถานีเพาะชำกล้าไม้ลานสัก จังหวัดอุทัยธานี นายอติตัก กระลาม
ที่ปลูก : หมู่ 17 ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)250
2563สถานีเพาะชำกล้าไม้ลานสัก จังหวัดอุทัยธานี นายเอกนรินทร์ แก้วสา
ที่ปลูก : ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)500
2563สถานีเพาะชำกล้าไม้ลานสัก จังหวัดอุทัยธานี นายปรีชา พุ่มนวล
ที่ปลูก : หมู่ 10 ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)100
2563สถานีเพาะชำกล้าไม้ลานสัก จังหวัดอุทัยธานี นางดวงปี สนิตย์โชติ
ที่ปลูก : หมู่ 9 ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)500
2563สถานีเพาะชำกล้าไม้ลานสัก จังหวัดอุทัยธานี นายอิทธิพล นครชัยศรี
ที่ปลูก : หมู่ 4 ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)500
2563สถานีเพาะชำกล้าไม้ลานสัก จังหวัดอุทัยธานี นางรวย อะนันตรี
ที่ปลูก : หมู่ 6 ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)500
2563สถานีเพาะชำกล้าไม้ลานสัก จังหวัดอุทัยธานี นางสาวกรนันท์ เชื้อบุญมี
ที่ปลูก : หมู่ 6 ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)450
2563สถานีเพาะชำกล้าไม้ลานสัก จังหวัดอุทัยธานี นางนงคราญ หมีเงิน
ที่ปลูก : หมู่ 6 ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)500
2563สถานีเพาะชำกล้าไม้ลานสัก จังหวัดอุทัยธานี นายสนั่น กระลาม
ที่ปลูก : หมู่ 6 ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)400
2563สถานีเพาะชำกล้าไม้ลานสัก จังหวัดอุทัยธานี นางปราณี จันทร์ศรี
ที่ปลูก : หมู่ 8 ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)500
2563สถานีเพาะชำกล้าไม้ลานสัก จังหวัดอุทัยธานี นายมงคล เทียนสันต์
ที่ปลูก : หมู่ 10 ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)420
2563สถานีเพาะชำกล้าไม้ลานสัก จังหวัดอุทัยธานี นายสะอาด สนิตน์โชติ
ที่ปลูก : หมู่ 6 ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)500
2563สถานีเพาะชำกล้าไม้ลานสัก จังหวัดอุทัยธานี นางสาวปรีญาภรณ์ นาเอก
ที่ปลูก : หมู่ 4 ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)500
2563สถานีเพาะชำกล้าไม้ลานสัก จังหวัดอุทัยธานี นางนิตยา ชัยมงคล
ที่ปลูก : หมู่ 5 ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)200
2563สถานีเพาะชำกล้าไม้ลานสัก จังหวัดอุทัยธานี นางสาวปัญญาพร โพนแพงศรี
ที่ปลูก : หมู่ 5 ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)500
2563สถานีเพาะชำกล้าไม้ลานสัก จังหวัดอุทัยธานี โรงเรียนบ้านโป่งสามสิบ
ที่ปลูก : ต.ลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์500
2563สถานีเพาะชำกล้าไม้ลานสัก จังหวัดอุทัยธานี นายบุญโฮม กองราชา
ที่ปลูก : หมู่ 6 ต.ลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)200
2563สถานีเพาะชำกล้าไม้ลานสัก จังหวัดอุทัยธานี นาวสาวอันชลี สุวรรณไพลัด
ที่ปลูก : หมู่ ุ6 ต.ลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)500
2563สถานีเพาะชำกล้าไม้ลานสัก จังหวัดอุทัยธานี พัฒนาการเคลื่อนที่ 15 สำนักงานพัฒนาภาค 1
ที่ปลูก : หมู่ 1 ต.ห้วยคต อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,276
2563สถานีเพาะชำกล้าไม้ลานสัก จังหวัดอุทัยธานี นายศักดิ์ดาวุฒิ คำสาย
ที่ปลูก : หมู่ 4 ต.ทุ่งนางาม อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,150
 
รวม
-  
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :