หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ |

ส่วนเพาะชำกล้าไม้


สรุปผลข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ รายจังหวัด
แผนที่แปลงปลูกผู้ขอรับกล้าไม้
ข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีงบประมาณ : -
  สังกัดหน่วยงาน :
  จังหวัด :
อำเภอ :
ประเภทผู้ขอรับกล้าไม้ :
  คำค้น :
จำนวน 10 รายการ
ปีงบ
ประมาณ
หน่วยงาน
เพาะชำกล้าไม้
ผู้ขอรับกล้าไม้ประเภท
ผู้ขอรับกล้าไม้
จำนวน
(กล้า)
2560 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสุโขทัย นางสุดใจ บางสี
ที่ปลูก : หมู่ 8 ต.หนองอ้อ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,000
2560 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสุโขทัย นายประดิษฐ์ สุนันต๊ะ
ที่ปลูก : หมู่ 8 ต.หนองอ้อ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,000
2559 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสุโขทัย นายประดิษฐ์ สุนันต๊ะ
ที่ปลูก : หมู่ 5 ต.หนองอ้อ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,000
2559 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสุโขทัย นางสุดใจ บางสี
ที่ปลูก : หมู่ 5 ต.หนองอ้อ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,000
2560 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสุโขทัย นางสาวประเทือง ลำจวน
ที่ปลูก : หมู่ 13 ต.แม่สำ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)800
2560 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสุโขทัย นายสัง อ่อนใจ
ที่ปลูก : หมู่ 11 ต.แม่สำ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)800
2559 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสุโขทัย นางพันธิภา สุนันต๊ะ
ที่ปลูก : หมู่ 13 ต.แม่สำ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,000
2560 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสุโขทัย นายเปรม สำราญ
ที่ปลูก : หมู่ 4 ต.คลองกระจง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)2,600
2559 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสุโขทัย ด.ต.เกรียงศักดิ์ อยู่ปาน
ที่ปลูก : สวน หมู่ 3 ต.คลองมะพลับ อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,100
2560 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดตาก นายอุทิศ มีเต็ม
ที่ปลูก : หมู่ 6 ต.วังลึก อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)800
 
รวม
-  
ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :