หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ

ส่วนเพาะชำกล้าไม้


สรุปผลข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ รายจังหวัด
แผนที่แปลงปลูกผู้ขอรับกล้าไม้
ข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีงบประมาณ : -
  สังกัดหน่วยงาน :
  จังหวัด :
อำเภอ :
ประเภทผู้ขอรับกล้าไม้ :
  คำค้น :
จำนวน 12 รายการ
ปีงบ
ประมาณ
หน่วยงาน
เพาะชำกล้าไม้
ผู้ขอรับกล้าไม้ประเภท
ผู้ขอรับกล้าไม้
จำนวน
(กล้า)
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิจิตร องค์การบริหารส่วนตำบลคลองคะเชนทร์
ที่ปลูก : วัดมูลเหล็ก หมู่ 4 ต.คลองคะเชนทร์ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์3,000
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิจิตร นายโกมล ขวัญแก้ว
ที่ปลูก : 188 หมู่ 8 ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)815
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิจิตร นางวราวรรณ ประคำ
ที่ปลูก : 118 หมู่ 7 ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)200
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิจิตร นายประเสริฐ พุทธิปัญญา
ที่ปลูก : 87/2 หมู่ 8 ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)530
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิจิตร บริษัท อัครารีซอร์ส จำกัด มหาชน
ที่ปลูก : 99 หมู่ 9 ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,085
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิจิตร บริษัท อัครารีซอร์ส จำกัด มหาชน
ที่ปลูก : หมู่ 3 ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)600
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิจิตร นายโกมล ขวัญแก้ว
ที่ปลูก : หมู่ 8 ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)700
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิจิตร วิทยาลัยชุมชนพิจิตร วิทยาเขตทับคล้อ
ที่ปลูก : ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์200
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิจิตร วัดจิราพงษ์วราราม
ที่ปลูก : วัดจิราพงษ์วราราม ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,350
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครสวรรค์ อ.บ.ต.แหลมรัง
ที่ปลูก : หมู่ 6 ต.แหลมรัง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,000
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครสวรรค์ อ.บ.ต.โพธิ์ไทรงาม
ที่ปลูก : หมู่ 8 ต.โพธิ์ไทรงาม อ.บึงนาราง จ.พิจิตร
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์520
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครสวรรค์ โรงเรียนบ้านบึงลี
ที่ปลูก : หมู่ 8 ต.โพธิ์ไทรงาม อ.บึงนาราง จ.พิจิตร
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์90
 
รวม
16-0-0  
ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :