หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ส่วนเพาะชำกล้าไม้


สรุปผลข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ รายจังหวัด
แผนที่แปลงปลูกผู้ขอรับกล้าไม้
ข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีงบประมาณ : -
  สังกัดหน่วยงาน :
  จังหวัด :
อำเภอ :
ประเภทผู้ขอรับกล้าไม้ :
  คำค้น :
จำนวน 50 รายการ
ปีงบ
ประมาณ
หน่วยงาน
เพาะชำกล้าไม้
ผู้ขอรับกล้าไม้ประเภท
ผู้ขอรับกล้าไม้
จำนวน
(กล้า)
2563สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิจิตร โรงเรียนสระหลวงพิทยา
ที่ปลูก : หมู่ 3 ต.คลองคะเชนทร์ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์800
2563สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิจิตร โรงเรียนสระหลวงพิทยา
ที่ปลูก : หมู่ 3 ต.คลองคะเชนทร์ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์200
2563สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิจิตร องค์การบริหารส่วนตำบลวังทับไทร
ที่ปลูก : หมู่ 6 ต.วังทับไทร อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์500
2563สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิจิตร นายสมศักดิ์ มั่นเหมาะ
ที่ปลูก : หมู่ 11 ต.สากเหล็ก อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)500
2563สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิจิตร นายสมศักดิ์ มั่นเหมาะ
ที่ปลูก : หมู่ 11 ต.สากเหล็ก อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร
200
2563สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิจิตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาไหล
ที่ปลูก : หมู่ 3 ต.หนองปลาไหล อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์200
2563สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิจิตร โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล
ที่ปลูก : หมู่ 1 ต.หนองปลาไหล อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร
140
2563สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิจิตร ที่ว่าการอำเภอทับคล้อ
ที่ปลูก : หมู่ 6 ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์200
2563สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิจิตร องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร
ที่ปลูก : หมู่ ุุุุ11 ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์2,200
2563สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิจิตร องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร
ที่ปลูก : หมู่ 11 ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์3,000
2563สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิจิตร นางสาวจิราพร ประพัฒศร
ที่ปลูก : หมู่ 6 ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)420
2563สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิจิตร นายอำนาจ ศรีศาสตร์
ที่ปลูก : หมู่ 8 ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)500
2563สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิจิตร นายเฉลิมชาติ ขวัญแก้ว
ที่ปลูก : หมู่ 8 ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)330
2563สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิจิตร นางธัญญลักษณ์ บุญธรรม
ที่ปลูก : หมู่ ุุุ6 ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)-
2563สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิจิตร นายป้อม ด้วงพร้อม
ที่ปลูก : หมู่ 12 ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)150
2563สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิจิตร นางมาลัย กลีบมาลัย
ที่ปลูก : หมู่ 8 ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)370
2563สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิจิตร นางบุญมา ปลัดตา
ที่ปลูก : หมู่ 2 ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)250
2563สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิจิตร วัดหังดง (นางขวัญเรือน ศรีบุญเรือน)
ที่ปลูก : หมู่ 7 ต.หัวดง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์400
2563สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิจิตร องค์การบริหารส่วนตำบลหัวดง
ที่ปลูก : หมู่ 7 ต.หัวดง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,440
2563สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิจิตร องค์การบริหารส่วนตำบลหัวดง
ที่ปลูก : หมู่ 7 ต.หัวดง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์290
2563สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิจิตร องค์การบริหารส่วนตำบลฆะมัง
ที่ปลูก : หมู่ 7 ต.ฆะมัง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์500
2563สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิจิตร องค์การบริหารส่วนตำบลระฆัง
ที่ปลูก : หมู่ 7 ต.ฆะมัง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์200
2563สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิจิตร นางสาวนฤมล คัมภิรานนท์
ที่ปลูก : หมู่ 4 ต.หนองพระ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,230
2563สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิจิตร นางอติกานต์ เกตุศักดิ์
ที่ปลูก : หมู่ 7 ต.หนองพระ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)250
2563สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิจิตร นางสาวนฤมล คัมภิรานนท์
ที่ปลูก : หมู่ 4 ต.หนองพระ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)290
2563สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิจิตร นางสมบัติ ยอดภีระ
ที่ปลูก : หมู่ 7 ต.หนองพระ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)250
2563สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิจิตร สำนักงานเทศบาลตำบลวังกรด
ที่ปลูก : หมู่ 4 ต.บ้านบุ่ง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์700
2563สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิจิตร องค์การบริหารส่วนตำบลสายคำโห้
ที่ปลูก : หมู่ 1 ต.สายคำโห้ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์140
2563สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิจิตร วัดสายคำโห้ (นางอุไร กัณฑษา)
ที่ปลูก : ต.สายคำโห้ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์160
2563สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิจิตร วัดสายคำโห้ (นางอุไร กัณฑษา)
ที่ปลูก : หมู่ 1 ต.สายคำโห้ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์175
2563สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิจิตร องค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม
ที่ปลูก : หมู่ 5 ต.วังหลุม อ.สะพานหิน จ.พิจิตร
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์300
2563สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิจิตร องค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม
ที่ปลูก : หมู่ 5 ต.วังหลุม อ.สะพานหิน จ.พิจิตร
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์200
2563สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิจิตร นายจิโรจน์ ศรีสุวัฒน์
ที่ปลูก : หมู่ 7 ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)250
2563สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิจิตร นางแร่ ยาแก้ว
ที่ปลูก : หมู่ 14 ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)230
2563สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิจิตร นายสมจิตร แน่นเมือง
ที่ปลูก : หมู่ 14 ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)250
2563สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิจิตร สำนักงานเทศบาลเขาทราย
ที่ปลูก : หมู่ 4 ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร
200
2563สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิจิตร วัดโรงช้าง (นางวรธิดา แดงแสงทอง)
ที่ปลูก : หมู่ 2 ต.โรงช้าง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์450
2563สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิจิตร ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร
ที่ปลูก : หมู่ 2 ต.โรงช้าง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์400
2563สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิจิตร องค์การบริหารส่วนตำบลโรงช้าง
ที่ปลูก : หมู่ 2 ต.โรงช้าง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์500
2563สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิจิตร วัดโรงช้าง (นางวรธิดา แดงแสงทอง)
ที่ปลูก : หมู่ 2 ต.โรงช้าง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์400
2563สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิจิตร ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรพิจิตร
ที่ปลูก : หมู่ 6 ต.โรงช้าง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์200
2563สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิจิตร นางวรธิดา แดงแสงทอง
ที่ปลูก : หมู่ 6 ต.โรงช้าง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)120
2563สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิจิตร นางวรธิดา แดงแสงทอง
ที่ปลูก : หมู่ 6 ต.โรงช้าง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)120
2563สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิจิตร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ที่ปลูก : หมู่ 3 ต.ท่าหลวง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์5,005
2563สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิจิตร องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายทุ่ง
ที่ปลูก : หมู่ 6 ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์300
2563สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิจิตร โรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยาคม
ที่ปลูก : หมู่ 5 ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์110
2563สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิจิตร องค์การบริหารส่วนตำบลท้านทุ่ง
ที่ปลูก : หมู่ 6 ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์400
2563สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิจิตร องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
ที่ปลูก : หมู่ 2 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.สะพานหิน จ.พิจิตร
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์600
2563สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิจิตร นางสาวศศิธร ยะเขตต์กรณ์
ที่ปลูก : หมู่ 7 ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)210
2563สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิจิตร นายธนาวุฒิ เลี่ยมทอง
ที่ปลูก : หมู่ 2 ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)290
 
รวม
-  
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :