หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ

ส่วนเพาะชำกล้าไม้


สรุปผลข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ รายจังหวัด
แผนที่แปลงปลูกผู้ขอรับกล้าไม้
ข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีงบประมาณ : -
  สังกัดหน่วยงาน :
  จังหวัด :
อำเภอ :
ประเภทผู้ขอรับกล้าไม้ :
  คำค้น :
จำนวน 8 รายการ
ปีงบ
ประมาณ
หน่วยงาน
เพาะชำกล้าไม้
ผู้ขอรับกล้าไม้ประเภท
ผู้ขอรับกล้าไม้
จำนวน
(กล้า)
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ราชบุรี นางสุนันทา สุวรรณภักดี
ที่ปลูก : หมู่ 2 ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)500
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ราชบุรี นางพิมพ์วิมล บุญดีเพิ่มสุขเจริญ
ที่ปลูก : ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)290
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ราชบุรี นางสาวจิรนันท์ วงเต็ม
ที่ปลูก : หมู่ 9 ต.ท่าชุมพล อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)150
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ราชบุรี นางบังอร ศิลาวรรณา
ที่ปลูก : บ้านหนองบัว ต.บ่อกระดาน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)290
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ราชบุรี นางสาวพรธิภา ประจง
ที่ปลูก : ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)220
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ราชบุรี นายจิตติพัฒน์ ถิ่นโพธิ์วงศ์
ที่ปลูก : บ้านรางเสน่ห์ ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)254
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ราชบุรี นางสุนีย์ ลิ้มจำลอง
ที่ปลูก : บ้านเขาถ่าน ต.ดอนทราย อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)300
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ราชบุรี นายขจร พาลา
ที่ปลูก : บ้านเขาส้ม ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)300
 
รวม
-  
ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :