หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ |

ส่วนเพาะชำกล้าไม้


สรุปผลข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ รายจังหวัด
แผนที่แปลงปลูกผู้ขอรับกล้าไม้
ข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีงบประมาณ : -
  สังกัดหน่วยงาน :
  จังหวัด :
อำเภอ :
ประเภทผู้ขอรับกล้าไม้ :
  คำค้น :
จำนวน 10 รายการ
ปีงบ
ประมาณ
หน่วยงาน
เพาะชำกล้าไม้
ผู้ขอรับกล้าไม้ประเภท
ผู้ขอรับกล้าไม้
จำนวน
(กล้า)
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้พุทธมณฑล มงคล สาระพางค์
ที่ปลูก : โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์500
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้พุทธมณฑล อัคคพล บริสุทธ์
ที่ปลูก : องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ต.สนามจันทร์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์500
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้พุทธมณฑล กิตติทัต ผลประเสริฐ
ที่ปลูก : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์500
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้พุทธมณฑล นายบุญมี จิตรใจ
ที่ปลูก : บริษัท โอตานิเรเดียล จำกัด ต.บางแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,000
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้พุทธมณฑล บุญช่วย บุญมี
ที่ปลูก : สนามกีฬาตำบล อบต.บางกระทึก ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์500
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้พุทธมณฑล ธนกร หาญสมัย
ที่ปลูก : 52/3 หมู่ 4 ต.บางพระ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)600
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้พุทธมณฑล สมศักดิ์ อนุรักษ์
ที่ปลูก : หมู่ 2 ต.ห้วยพลู อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)500
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้พุทธมณฑล ประดิษฐ์ มีนาลุ่ม
ที่ปลูก : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง ต.หนองปากโลง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์7,500
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้พุทธมณฑล ชนมีเจริญ อริคุณประเสริฐ
ที่ปลูก : องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม ต.ดอนตูม อ.บางเลน จ.นครปฐม
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์800
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสระบุรี บุญเลิศ เกิดปั้น
ที่ปลูก : หมู่ 7 ต.ดอนยายหอม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)500
 
รวม
-  
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :