หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ

ส่วนเพาะชำกล้าไม้


สรุปผลข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ รายจังหวัด
แผนที่แปลงปลูกผู้ขอรับกล้าไม้
ข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีงบประมาณ : -
  สังกัดหน่วยงาน :
  จังหวัด :
อำเภอ :
ประเภทผู้ขอรับกล้าไม้ :
  คำค้น :
จำนวน 29 รายการ
ปีงบ
ประมาณ
หน่วยงาน
เพาะชำกล้าไม้
ผู้ขอรับกล้าไม้ประเภท
ผู้ขอรับกล้าไม้
จำนวน
(กล้า)
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชุมพร นายเชาวลิต พุ่มขจร
ที่ปลูก : ต.ท่ามะพลา อ.หลังสวน จ.ชุมพร
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)500
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชุมพร นางสาวจุฑาทิพย์ ศรีเมือง
ที่ปลูก : ต.ปังหวาน อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)650
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชุมพร นายขจรศักดิ์ เผือกเสวต
ที่ปลูก : ต.ปังหวาน อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)950
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชุมพร นายพงศ์ศิริ สุวรรณแย้ม
ที่ปลูก : ต.ปังหวาน อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)800
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชุมพร สวนป่าหลังสวน
ที่ปลูก : ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์6,000
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชุมพร นายประจวบ พลศิริ
ที่ปลูก : ต.นาขา อ.หลังสวน จ.ชุมพร
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,150
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชุมพร อบต.บางน้ำจืด
ที่ปลูก : ต.เกาะพิทักษ์ อ.หลังสวน จ.ชุมพร
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์5,100
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชุมพร อบต.บางน้ำจืด
ที่ปลูก : ต.บางน้ำจืด อ.หลังสวน จ.ชุมพร
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์5,100
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชุมพร สวนป่าทุ่งตะโก
ที่ปลูก : ต.ตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์4,000
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชุมพร นายสาโรช รักซื่อ
ที่ปลูก : ต.ตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)900
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชุมพร นางสาววรรณภา บัวชาวเกาะ
ที่ปลูก : ต.ช่องไม้แก้ว อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)500
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชุมพร นายกวี สังข์แก้ว
ที่ปลูก : ต.สวนแตง อ.ละแม จ.ชุมพร
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)800
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชุมพร นางประภาพร สิทธี
ที่ปลูก : ต.สวนแตง อ.ละแม จ.ชุมพร
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)880
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชุมพร นายประสาท สิทธิ
ที่ปลูก : ต.สวนแตง อ.ละแม จ.ชุมพร
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)880
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชุมพร อบต.ทุ่งคาวัด
ที่ปลูก : ต.ทุ่งคาวัด อ.ละแม จ.ชุมพร
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์600
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ชุมพร น.ส.หอมหวล เพชรยังพูล
ที่ปลูก : ต.หงษ์เจริญ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)-
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ชุมพร ทศบาลตำบลทะเลทรัพย
ที่ปลูก : ต.ทะเลทรัพย์ อ.ปะทิว จ.ชุมพร
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)-
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ชุมพร วัดบ่อกบ
ที่ปลูก : วัดบ่อกบ ต.ชุมโค อ.ปะทิว จ.ชุมพร
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)-
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ชุมพร นางพันทิพา พนาสุวรรณรัตน์
ที่ปลูก : หมู่ 13 ต.ดอนยาง อ.ปะทิว จ.ชุมพร
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)-
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ชุมพร นายบุญโชติ ชุ่มชื่น
ที่ปลูก : หมู่ 10 ต.ดอนยาง อ.ปะทิว จ.ชุมพร
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)-
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ชุมพร น.ส.จันฐิมา แซ่ตั้ง
ที่ปลูก : หมู่ 8 ต.ดอนยาง อ.ปะทิว จ.ชุมพร
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)-
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ชุมพร นางประไพ แซ่ตั้ง
ที่ปลูก : หมู่ 8 ต.ดอนยาง อ.ปะทิว จ.ชุมพร
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)-
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ชุมพร น.ส.หทัยกาญจน์ มีราช
ที่ปลูก : หมู่ 9 ต.วังไผ่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
-
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ชุมพร นายศยาม ศรีช่วง
ที่ปลูก : หมู่ 10 ต.หาดพันไกร อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)-
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ชุมพร วัดบ่อกบ
ที่ปลูก : วัดบ่อกบ ต.เกาะไข่ อ.ปะทิว จ.ชุมพร
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)-
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ชุมพร โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก
ที่ปลูก : โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์-
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ชุมพร นายสุเมธ คำห่อ
ที่ปลูก : หมู่ 14 ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)-
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ชุมพร นายนิติวุฒิ กลิ่นรัตน์
ที่ปลูก : ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)-
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ กรุงเทพฯ นายทนงค์ศักดิ์ ธรรมวุฒิ
ที่ปลูก : หมู่ 9 ต.นาชะอัง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)-
 
รวม
-  
ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :