หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ

ส่วนเพาะชำกล้าไม้


สรุปผลข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ รายจังหวัด
แผนที่แปลงปลูกผู้ขอรับกล้าไม้
ข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีงบประมาณ : -
  สังกัดหน่วยงาน :
  จังหวัด :
อำเภอ :
ประเภทผู้ขอรับกล้าไม้ :
  คำค้น :
จำนวน 4 รายการ
ปีงบ
ประมาณ
หน่วยงาน
เพาะชำกล้าไม้
ผู้ขอรับกล้าไม้ประเภท
ผู้ขอรับกล้าไม้
จำนวน
(กล้า)
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนราธิวาส นายนิมิตร สุวรรณพงษ์
ที่ปลูก : หมู่ 4 ต.ไพรวัน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)500
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนราธิวาส นายสุวิทย์ บุญเครือ
ที่ปลูก : หมู่ 3 ต.ไพรวัน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)300
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนราธิวาส นายอับดุลมาน๊ะ อุเซ็ง
ที่ปลูก : หมู่ 1 ต.ไพรวัน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)500
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนราธิวาส นายนเรศ แดงคง
ที่ปลูก : หมู่ 3 ต.ไพรวัน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)300
 
รวม
-  
ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :