หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ทะเบียนป่าชุมชน  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
  ปีที่เริ่ม : ระหว่าง ถึง
ประเภทป่า
สำนักจัดการฯ :
จังหวัด :
อำเภอ :
คำค้น :
จำนวน 70 รายการ
ปีเริ่มโครงการเนื้อที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านวังพง
    วังพง (หางแมว) (หมู่ 4) ต.ขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
15-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านแก่นเท่า
    แก่นเท่า (หมู่ 5) ต.ป่ามะนาว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกหลวง จ.ขอนแก่น
182-1-52
2543 ป่าชุมชนบ้านคอกคี
    คอกคี (หมู่ 9) ต.บัวใหญ่ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
639-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านเหล่าใหญ่
    เหล่าใหญ่ (หมู่ 8) ต.บัวใหญ่ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงซำ จ.ขอนแก่น
12-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านกุดดุก
    กุดดุก (หมู่ 3) ต.ทรายมูล อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบ้านนายมและป่าบ้านกุดดุก จ.ขอนแก่น
167-1-56
2543 ป่าชุมชนบ้านป่าชาด
    ป่าชาด (หมู่ 2) ต.ทรายมูล อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
101-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านหนองแสง
    หนองแสง (หมู่ 6) ต.ศรีสุขสำราญ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
183-3-74
2543 ป่าชุมชนบ้านท่าพระยาณรงค์
    ท่าพระยาณรงค์ (หมู่ 4) ต.ศรีสุขสำราญ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
63-1-73
2543 ป่าชุมชนวังทับควาย บ้านห้วยแร่
    ห้วยแร่ (หมู่ 7) ต.วังม่วง อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
58-2-90
2543 ป่าชุมชนโนนส้มมอ บ้านหนองนกเขียน
    หนองนกเขียน (หมู่ 5) ต.ขามป้อม อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
147-2-71
2543 สร้างป่าน่าอยู่เพื่ออนุชนตำบลโนนทอง
    โนนข่า (หมู่ 2) ต.โนนทอง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
771-0-0
2543 ป่าชุมชนโคกห้วยเกิ้ง บ้านโนนเขวา
    โนนเขวา (หมู่ 1) ต.ท่านางแมว อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
524-2-74
2543 ป่าชุมชนบ้านหนองแวงยาว
    หนองแวงยาว (หมู่ 1) ต.คึมชาด อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
744-2-94
2543 ป่าชุมชนบ้านโสกใหญ่
    โสกใหญ่ (หมู่ 5) ต.บ้านโคก อ.โคกโพธิ์ จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกหลวง แปลงที่ 3 จ.ขอนแก่น
307-0-30
2543 ป่าชุมชนบ้านชีลองใต้
    ชีลองใต้ (หมู่ 6) ต.ห้วยต้อน อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูแลนคาด้านทิศใต้บางส่วนและป่าหมายเลขสิบแปลงที่ 2 จ.ชัยภูมิ
180-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านน้ำเที่ยง
    บ้านน้ำเที่ยง (หมู่ 2) ต.บ้านหินโงม อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
35-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านศรีไตรภูมิ
    ศรีไตรภูมิ (หมู่ 12) ต.นิคมพัฒนา อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
1,026-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านสาแพะ
    สาแพะ (หมู่ 3) ต.บ้านสา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ต๋าและป่าแม่มาย จ.ลำปาง
7,047-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านห้วยก๊อด
    บ้านห้วยก๊อด (หมู่ 2) ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
496-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองอั้ว หมู่ที่ 5
    บ้านหนองอั้ว (หมู่ 5) ต.ทุ่งหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
446-1-6
2543 โครงการป่าพื้นบ้านอาหารชุมชน
    บ้านหนองแสงทุ่ง (หมู่ 8) ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
120-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านนาคำน้อย
    บ้านนาคำน้อย (หมู่ 6) ต.คำป่าหลาย อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงหมู จ.มุกดาหาร
475-2-0
2543 ป่าชุมชนบ้านกกไฮ
    บ้านกกไฮ (หมู่ 2) ต.คำชะอี อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงภูสีฐาน จ.นครพนม
1,988-1-7
2543 ป่าชุมชนบ้านหนองแขม
    บ้านหนองแขม (หมู่ 4) ต.ปลักแรด อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
20-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านดงโคกขาม
    บ้านดงโคกขาม (หมู่ 2) ต.ปลักแรด อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
30-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านแม่ตาลน้อย
    แม่ตาลน้อย (หมู่ 8) ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
860-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านท่า
    ท่า (หมู่ 5) ต.หาดกรวด อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
20-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านนาอิซาง( 3 แปลง)
    นาอิซาง (หมู่ 1) ต.นายาง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านาอิน-นายาง จ.อุตรดิตถ์
1,349-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านคุ้ม
    คุ้ม (หมู่ 4) ต.ชัยจุมพล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยช้าง และป่าปู่เจ้า จ.อุตรดิตถ์
300-0-0
2543 ป่าชุมชนตำบลห้วยข้าวก่ำ (บ้านห้วยข้าวก่ำเหนือ)
    บ้านห้วยข้าวก่ำ (หมู่ 4) ต.ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน จ.พะเยา
    ประเภทป่า : อื่น ๆ, ป่าสงวนแห่งชาติ
1,050-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านแม่วังช้าง
    บ้านแม่วังช้าง (หมู่ 1) ต.พระธาตุขิงแกง อ.จุน จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
56-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านปี้
    บ้านปี้ (หมู่ 1), บ้านปี้ (หมู่ 10) ต.เวียง อ.เชียงคำ จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
945-0-0
2543 ป่าชุมชนพระธาตุภูปอ (ป่าชุมชนบ้านหนองกลาง)
    บ้านหนองกลาง (หมู่ 7) ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ป่าสงวนแห่งชาติ
480-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านทุ่งมอก
    บ้านทุ่งมอก (หมู่ 5) ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ป่าสงวนแห่งชาติ
734-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านแม่จว้าเหนือ (แปลงที่ 1-2)
    แม่จว้าเหนือ (หมู่ 3) ต.แม่สุก อ.แม่ใจ จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
95-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านโป่งชัย (แปลงที่1-2)
    บ้านโป่งชัย (หมู่ 13) ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
143-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านป่าเฮี้ย
    บ้านป่าเฮี้ย (หมู่ 4) ต.ปงน้อย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
800-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านทุ่งมะกอก (แปลงที่ 1-2)
    ทุ่งมะกอก (หมู่ 13) ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
235-2-55
2543 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านหนองตายาย
    บ้านหนองตายาย (หมู่ 3) ต.บางประมุง อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
5-0-0
2543 ป่าปกติบ้านหัวโป่ง
    บ้านหัวโป่ง (หมู่ 6) ต.นากลาง อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
15-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านเขาดิน
    บ้านเขาดิน (หมู่ 12) ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า :
433-0-0
2543 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านเขาน้อยพัฒนา
    บ้านเขาน้อยพัฒนา (หมู่ 5) ต.ท่าตะโก อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
5-0-0
2543 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านหัวพลวง
    บ้านหัวพลวง (หมู่ 7) ต.วังมหากร อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
5-0-0
2543 ป่าปกติบ้านตุ๊กแก
    บ้านตุ๊กแก (หมู่ 3) ต.ดอนคา อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
15-0-0
2543 ป่าปกติบ้านนิคมเขาบ่อแก้ว
    บ้านนิคมเขาบ่อแก้ว (หมู่ 3) ต.นิคมเขาบ่อแก้ว อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
15-0-0
2543 ป่าปกติบ้านวังยิ้มแย้ม
    บ้านวังยิ้มแย้ม (หมู่ 15) ต.วังม้า อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
20-0-0
2543 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านดอนพลวง
    บ้านดอนพลวง (หมู่ 3) ต.วังเมือง อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2543 ป่าปกติบ้านมาบแก
    บ้านมาบแก (หมู่ 3) ต.มาบแก อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
15-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านหนองกอง
    หนองกอง (หมู่ 4) ต.นาบ่อคำ อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,970-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านปางขนุน (แปลงที่ 1-3)
    บ้านปางขนุน (หมู่ 6) ต.นาบ่อคำ อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,210-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านใหม่นาบ่อคำ
    ใหม่นาบ่อคำ (หมู่ 16) ต.นาบ่อคำ อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,600-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านไร่พิจิตร
    ไร่พิจิตร (หมู่ 15) ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
3,912-2-0
2543 ป่าชุมชนบ้านหนองแดน
    หนองแดน (หมู่ 2) ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
691-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านพะยวบ
    บ้านแม่พะยวบ (หมู่ 8) ต.เกาะตะเภา อ.บ้านตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,548-3-67
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านปูน
    บ้านปูน (หมู่ 6) ต.เกาะตะเภา อ.บ้านตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
240-2-46
2543 ป่าชุมชนบ้านเกษมสุข
    บ้านเกษมสุข (หมู่ 8) ต.เพชรละคร อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
750-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านโพรงมัย
    บ้านโพรงมัย (หมู่ 2) ต.ตะกรบ อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
475-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านวังกระแจะ
    วังกระแจะ (หมู่ 6) ต.วังกระแจะ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
303-0-60
2543 ป่าชุมชนบ้านพุม่วง
    บ้านพุม่วง (หมู่ 6) ต.หนองชุมพล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า :
2-0-0
2543 ป่าชุมชนในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าชุมชนสำนักสงฆ์เขากระทิง
    บ้านอ่างศิลา (โป่งดำ) (หมู่ 1) ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,378-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าชุมชนโรงเรียนบ้านสามเรือน
    บ้านสามเรือน (หมู่ 4) ต.ท่าตะคร้อ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,542-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนในเขตป่าสงวนฯ ป่าไสเกาะธง บ้านบนควน หมู่ที่ 5 ตำบลเขาโร
    บ้านบนควน (หมู่ 5) ต.เขาโร อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
12-2-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านหลักสิบ
    บ้านหลักสิบ (หมู่ 5) ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
5-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านลำธาร
    บ้านลำธาร (หมู่ 6) ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านตรัง
    บ้านตรัง (หมู่ 2) ต.ตรัง อ.มายอ จ.ปัตตานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-2-39
2543 ป่าชุมชนบ้านลูกไม้ไผ่
    บ้านลูกไม้ไผ่ (หมู่ 1) ต.ตะโละแมะนา อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
65-0-40
2543 ป่าชุมชนบ้านแลแว๊ะ
    บ้านแลแว๊ะ (หมู่ 2) ต.ตะโละแมะนา อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
50-1-28
2543 ป่าชุมชนบ้านหนองลาว (แปลงที่ 1-2)
    บ้านหนองลาว (หมู่ 4) ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา
    ประเภทป่า : อื่น ๆ
707-0-0
2543 ป่าชุมชนม่อนโบสถบ้านห้วยแก้วหลวง
    บ้านห้วยแก้วหลวง (หมู่ 3) ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
206-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนป่าควนเร็จ บ้านพิกุลลอย ม.6 ต.นาท่ามใต้
    บ้านพิกุลลอย (หมู่ 6) ต.นาท่ามใต้ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
75-0-0
 
รวม
41,152-1-62
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :