หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ทะเบียนป่าชุมชน  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
  ปีที่เริ่ม : ระหว่าง ถึง
ประเภทป่า
สำนักจัดการฯ :
จังหวัด :
อำเภอ :
คำค้น :
จำนวน 20 รายการ
ปีเริ่มโครงการเนื้อที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
2560 ป่าชุมชนบ้านโนนประทาย หมู่ที่ 6
    ต.หนองแหน อ.กุดชุม จ.ยโสธร
    ประเภทป่า :
1,017-3-9
2560 ป่าชุมชนบ้านโนนประทาย หมู่ที่ 9
    ต.หนองแหน อ.กุดชุม จ.ยโสธร
    ประเภทป่า :
815-1-19
2560 ป่าชุมชนบ้านทรายทอง
    ต.คำน้ำสร้าง อ.กุดชุม จ.ยโสธร
    ประเภทป่า :
1,650-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านหนองแก
    ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร
    ประเภทป่า :
53-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านดงสวาง
    ต.โคกนาโก อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกนาโก จ.ยโสธร
152-1-80
2558 ป่าชุมชนบ้านขี้เหล็ก
    ขี้เหล็ก (หมู่ 4) ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
100-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านจำปา
    จำปา (หมู่ 2) ต.หนองหมี อ.กุดชุม จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
444-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านคำก้าว
    คำก้าว (หมู่ 4) ต.ห้วยแก้ง อ.กุดชุม จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
49-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านเชือก
    เชือก (หมู่ 12) ต.เดิด อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
90-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านลุมพุก
    ลุมพุก (หมู่ 1) ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
981-0-0
2558 โครงการป่าชุมชนบ้านศรีสมบูรณ์
    ศรีสมบูรณ์ (หมู่ 3) ต.ศรีแก้ว อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงปอและดงบังอี่ จ.ยโสธร
1,365-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านพรพูลสุข
    พรพูลสุข (หมู่ 5) ต.ดงเจริญ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
359-3-57
2557 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองตอ หมู่ที่ 6
    ต.ทุ่งนางโอก อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบ้านขั้นไดใหญ่และป่าบ้านเชียงหวาง จ.ยโสธร
219-0-0
2554 โครงการป่าชุมชนบ้านศรีแก้ว หมู่ 1
    ศรีแก้ว (หมู่ 1) ต.ศรีแก้ว อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
224-0-0
2553 โครงการป่าชุมชนบ้านศรีชุมพร หมู่ 9
    บ้านศรีชุมพร (หมู่ 9) ต.ศรีแก้ว อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,424-0-0
2553 โครงการป่าชุมชนบ้านโคกใหญ่ หมู่ 2
    บ้านโคกใหญ่ (หมู่ 2) ต.ศรีแก้ว อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,279-0-0
2553 โครงการป่าชุมชนบ้านศรีแก้ว หมู่ 8
    บ้านศรีแก้ว (หมู่ 8) ต.ศรีแก้ว อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,630-0-0
2547 โครงการป่าชุมชนบ้านโคกป่าจิก
    โคกป่าจิก (หมู่ 6) ต.ย่อ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
120-0-0
2545 โครงการป่าชุมชนบ้านสงเปือย
    สงเปือย (หมู่ 6) ต.สงเปือย อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
957-0-0
2544 โครงการป่าชุมชนบ้านแหล่งหนู
    แหล่งหนู (หมู่ 6) ต.ดงเจริญ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
331-0-0
 
รวม
13,261-1-65
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :