หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ทะเบียนป่าชุมชน  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
  ปีที่เริ่ม : ระหว่าง ถึง
ประเภทป่า
สำนักจัดการฯ :
จังหวัด :
อำเภอ :
คำค้น :
จำนวน 39 รายการ
ปีเริ่มโครงการเนื้อที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
2548 ป่าชุมชนบ้านหนองอ้อยช้าง
    หนองอ้อยช้าง (หมู่ 8) ต.ดอนอะราง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเมืองไผ่ จ.บุรีรัมย์
536-0-39
2548 ป่าชุมชนบ้านบางยาง
    บางยาง (หมู่ 1) ต.นาท่ามเหนือ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
34-2-0
2548 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านมาบใหญ่
    มาบใหญ่ (หมู่ 5) ต.ท่าข้าม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2548 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านดอนกลุ่ม
    ดอนกลุ่ม (หมู่ 3) ต.ท่าข้าม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
5-0-0
2548 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านท่าข้าม
    ท่าข้าม (หมู่ 1) ต.ท่าข้าม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2548 ป่าชุมชนโคกหนองแร้ง บ้านโนนเรือง
    โนนเรือง (หมู่ 18) ต.บ้านค้อ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
177-2-0
2548 ป่าชุมชนโคกป่าช้าหนองนกเขียน บ้านโคกสี
    โคกสี (หมู่ 16) ต.บ้านค้อ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
46-2-50
2548 ป่าชุมชนหนองนาไร่เดียว บ้านค้อ
    ค้อ (หมู่ 3) ต.บ้านค้อ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
115-2-3
2548 ป่าชุมชนโคกป่าช้า บ้านหนองหญ้าแพรก
    หนองหญ้าแพรก (หมู่ 5) ต.ดอนหัน อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
38-0-88
2548 ป่าชุมชนโคกป่าช้า บ้านเหล่าพัฒนา
    เหล่าพัฒนา (หมู่ 12) ต.ดอนหัน อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
15-3-88
2548 ป่าชุมชนโคกป่าช้า บ้านขามป้อม
    ขามป้อม (หมู่ 12) ต.ขัวเรียง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
40-0-0
2548 ป่าชุมชนโคกป่าช้าสาธารณะประโยชน์ บ้านหนองแต้
    หนองแต้ (หมู่ 6) ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
65-1-8
2548 ป่าชุมชนทำเลเลี้ยงสัตว์สาธารณะประโยชน์ บ้านหัน
    หัน (หมู่ 14) ต.หนองกุงธนสาร อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
50-1-25
2548 ป่าชุมชนโคกป่าช้า บ้านบุ่งมะไฟ
    บุ่งมะไฟ (หมู่ 5) ต.ภูเวียง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
18-0-0
2548 ป่าชุมชนโคกหนองขี้เห็น บ้านโพนเพ็ก
    โพนเพ็ก (หมู่ 8) ต.ภูเวียง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
86-3-43
2548 ป่าชุมชนโคกป่าชาติ บ้านหนองเต่า
    หนองเต่า (หมู่ 5) ต.โนนพะยอม อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
138-1-13
2548 ป่าชุมชนบ้านนาเยีย
    นาเยีย (หมู่ 6) ต.เชียงยืน อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
9-3-23
2548 ป่าชุมชนบ้านถ่อนคำหวด
    ถ่อนคำหวด (หมู่ 3) ต.บ้านดุง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
124-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านปากดงเหนือ
    ปากดงเหนือ (หมู่ 11) ต.โพนสูง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
46-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านโนนศรีสำราญ
    โนนศรีสำราญ (หมู่ 12) ต.จอมศรี อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
24-0-70
2548 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ดงแสนน
    นาน้อย (หมู่ 2) ต.นาใหญ่ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
171-0-0
2548 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ป่าหนองยางเครือ
    ยางเครือ (หมู่ 2) ต.เมืองทุ่ง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
365-0-0
2548 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ดงหนองกระยอม
    บ้านคำแม่แส่ง (หมู่ 5) ต.ห้วยหินลาด อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
150-0-0
2548 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ทำเลดอนใหญ่
    หนองบั่ว (หมู่ 5) ต.ช้างเผือก อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
1,062-0-0
2548 บ้านนาคล้าย
    นาคล้าย (หมู่ 1) ต.นาบัว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเนินเพิ่ม จ.พิษณุโลก
575-0-59
2548 ป่าชุมชนบ้านห้วยโปร่ง (2 แปลง)
    บ้านห้วยโปร่ง (หมู่ 6) ต.วังดิน อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยเกียงพา และป่าน้ำไคร้ จ.อุตรดิตถ์
135-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านห้วยภูนก
    บ้านห้วยภูนก (หมู่ 2) ต.ขุนฝาง อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยเกียงพา และป่าน้ำไคร้ จ.อุตรดิตถ์
1,250-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านห้วยไคร้
    บ้านห้วยไคร้ (หมู่ 2) ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำปาด จ.อุตรดิตถ์
1,000-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านวังผาชัน
    บ้านวังผาชัน (หมู่ 6) ต.น้ำไคร้ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองตรอนฝั่งขวา จ.อุตรดิตถ์
625-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านป่าคลอก(แปลงที่2)
    ป่าคลอก (หมู่ 2) ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
374-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านป่าคลอก(แปลงที่1)
    ป่าคลอก (หมู่ 2) ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเลนคลองบางโรง จ.ภูเก็ต
400-0-0
2548 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านบางนอนนอก
    บางนอนนอก (หมู่ 3) ต.บางนอน อ.เมืองระนอง จ.ระนอง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
150-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านยางโทน แปลงที่ 1
    ยางโทน (หมู่ 3) ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
560-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านทุ่งโป่ง-แจงเตี้ย
    ทุ่งโป่ง (หมู่ 17) ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
453-0-0
2548 บ้านห้วยผาก72 พรรษามหาราชินี (แปลง 1-3)
    ห้วยผาก (หมู่ 19) ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองรี จ.กาญจนบุรี
718-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านหนองตาเดช
    หนองตาเดช (หมู่ 14) ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
457-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านพุตูม
    พุตูม (หมู่ 5) ต.ห้วยลึก อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,095-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านห้วยสัตว์ใหญ่
    ห้วยสัตว์ใหญ่ (หมู่ 7) ต.ป่าเด็ง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
36-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านโคกสะอาด
    โคกสะอาด (หมู่ 5) ต.ดอนอะราง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเมืองไผ่ จ.บุรีรัมย์
268-1-5
 
รวม
11,436-2-14
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :