หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
บ้านวังหมอ  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : บ้านวังหมอ
ปีที่เริ่มโครงการ : 2552
ที่ตั้ง : ต.บ่อ อ.เมืองน่าน จ.น่าน
เนื้อที่ : 25 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
สถาพทั่วไป : เป็นที่ราบสลับกับเนินเขา
หมู่บ้าน : วังหมอ (หมู่ 1)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2552ปีที่สิ้นสุด : 2557
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.203/19520
ผู้ตรวจสอบ : นายประสงค์ วงศ์วนารัตน์
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณ ชนิดไม้ที่พบ เต็ง, รัง, ไผ่
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    สภาพป่าโดยรอบโดนบุกรุกทำลายจำนวนมาก สมควรจัดตั้งเป็นป่าชุมชน เพื่อการอนุรักษ์เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :