หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
โครงการป่าชุมชนบ้านหนองตอ หมู่ที่ 6  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : โครงการป่าชุมชนบ้านหนองตอ หมู่ที่ 6
ปีที่เริ่มโครงการ : 2557
ที่ตั้ง : ต.ทุ่งนางโอก อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
เนื้อที่ : 219 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบ้านขั้นไดใหญ่และป่าบ้านเชียงหวาง จ.ยโสธร
สถาพทั่วไป : พื้นที่เป็นที่ราบ ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย พื้นที่อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของหมู่บ้าน การคมนาคมสะดวก
หมู่บ้าน :

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2557ปีที่สิ้นสุด : 2562
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.43/3707 ลว 14 มีนาคม 2557
ผู้ตรวจสอบ : นายเกรียงศักดิ์ จันทนป
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณผสมป่าเต็งรัง มีสภาพค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ พรรณไม้ที่พบ เช่น ยางนา กระบก มะพอก ติ้ว นนทรีป่า มะม่วงป่า ประดู่ แดง เป็นต้น
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    พื้นที่มีความเหมาะสม สมควรจัดตั้งเป็นป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :