หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
บ้านหนองแมงดา หมู่ 3 ตำบลป่าก่อ อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : บ้านหนองแมงดา หมู่ 3 ตำบลป่าก่อ อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ
ปีที่เริ่มโครงการ : 2556
ที่ตั้ง : ต.ป่าก่อ อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ
เนื้อที่ : 429 ไร่ 0 งาน 43 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
สถาพทั่วไป : เป็นที่ราบลุ่ม เป็นดินร่วนปนทราย
หมู่บ้าน : หนองแมงดา (หมู่ 3)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2553ปีที่สิ้นสุด : 2557
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ที่ ทส 1605.33/20558 ลงวันที่ 21 กันยายน 2553
ผู้ตรวจสอบ : นายวีระ อมรศักดิ์ชัย
สภาพป่า :
    สมบูรณ์ มีพันธ์ุไม้นานาชนิด เช่น บก เค็ง ตะแบก มะค่าแต้ กระโดน ประดู่ พอก ลำดวน แดง เป็นต้น
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรดำเนินการจัดทำโครงการป่าชุมชนต่อไป

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :