หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
บ้านหนองดั่ง หมู่ 11 ตำบลจานลาน อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : บ้านหนองดั่ง หมู่ 11 ตำบลจานลาน อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ
ปีที่เริ่มโครงการ : 2557
ที่ตั้ง : ต.จานลาน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ
เนื้อที่ : 784 ไร่ 1 งาน 60 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
สถาพทั่วไป : เป็นที่ราบลุ่ม เป็นดินร่วนปนทราย
หมู่บ้าน : หนองดั่ง (หมู่ 11)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2557ปีที่สิ้นสุด : 2561
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ที่ ทส 1605.43/4479 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2556
ผู้ตรวจสอบ : นายณพพลวรรฒ โสมณวัตร์
สภาพป่า :
    สมบูรณ์ มีพันธุ์ไม้นานาชนิด เช่น ไม้เด่น พลวง เหียง พอก ไม้รอง เช่น แดง กระบาก ลำดวน ติ้ว ไผ่ และเครือเถาว์ต่าง ๆ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรดำเนินการจัดทำโครงการป่าชุมชนต่อไป

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :