หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
บ้านแย หมู่ 6 ตำบลดงมะยาง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : บ้านแย หมู่ 6 ตำบลดงมะยาง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ
ปีที่เริ่มโครงการ : 2557
ที่ตั้ง : ต.ดงมะยาง อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ
เนื้อที่ : 120 ไร่ 3 งาน 43 ตารางวา
ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
สถาพทั่วไป : เป็นที่ราบลุ่ม เป็นดินร่วนปนทราย
หมู่บ้าน : แย (หมู่ 6)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2557ปีที่สิ้นสุด : 2561
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ที่ กษ 0705.2/8727 ลงวันที่ 5 กันยายน 2546
ผู้ตรวจสอบ : นายณพพลวรรฒ โสมณวัตร์
สภาพป่า :
    เสื่อมโทรม ชนิดไม้ ชาด พอก เหียง ติ้ว กระบก กระบาก ประเภทเครือเถาว์ เช่น เครือซูด สะตัน ย่านาง เป็นต้น
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรดำเนินการจัดทำโครงการป่าชุมชนต่อไป

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :