หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
โครงการป่าชุมชนบ้านปากหมัน  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : โครงการป่าชุมชนบ้านปากหมัน
ปีที่เริ่มโครงการ : 2558
ที่ตั้ง : ต.ปากหมัน อ.ด่านซ้าย จ.เลย
เนื้อที่ : 1997 ไร่ 1 งาน 60 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ จ.เลย
สถาพทั่วไป : เป็นที่ราบเชิงเขาและที่ราบสูง ลักษณะภูเขาสูงชัน ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนหิน
หมู่บ้าน : ปากหมัน (หมู่ 4)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2558ปีที่สิ้นสุด : 2567
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.43/2989 ลว 23 ก.พ. 2558
ผู้ตรวจสอบ : นายเอนก สุขสวัสดิ์
สภาพป่า :
    สภาพพื้นที่ป่า เป็นป่าสมบูรณ์ มีต้นไม้ใหญ่ขึ้นอยู่กระจายทั่วบริเวณป่า อายุประมาณ 5-20 ปี เช่น ไม้จิก ไม้รัง ต้นกุง ต้นชาด กระบาก ไผ่ และอื่นๆ ไม้พื้นล่างจำพวก หญ้าเพ็ก ไมยราบ สาบเสือ และสมุนไพรพื้นบ้านเช่น ข่าป่า ส้มป่อย เปล้า ต้นคราม
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    พื้นที่ป่าชุมชนยังไม่สมบูรณ์ในทุกฤดูกาลยังต้องมีการปรับปรุงและดูแลต่อไป สมควรดำเนินการด้านป่าชุมชน เพื่อสร้างความสามัคคีในชุมชนและตระหนักถึงความสำคัญด้านทรัพยากรป่าไม้

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :