หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
โครงการหมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่ฯบ้านเสม็ดงาม หมู่ที่ 8  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : โครงการหมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่ฯบ้านเสม็ดงาม หมู่ที่ 8
ปีที่เริ่มโครงการ : 2550
ที่ตั้ง : ต.เคร็ง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
เนื้อที่ : 643 ไร่ 1 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบ้านกุมแป ป่าบ้านในลุ่ม และป่าพรุควนเด้ง จ.นครศรีธรรมราช
สถาพทั่วไป : เป็นที่ราบลุ่ม มีน้ำขัง ดินเป็นดินเหนียว
หมู่บ้าน : เสม็ดงาม (หมู่ 8)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2550ปีที่สิ้นสุด : 2554
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ที่ ทส.1605.203/16649 ลว 18 ก.ย. 2550
ผู้ตรวจสอบ : นางกนกกาญจน์ เดชจูด
สภาพป่า :
    เป็นป่าพรุมีน้ำขัง มีต้นเสม็ดขึ้นอยู่หนาแน่น และต้นกระจูดขึ้นมาก
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรดำเนินงานตามโครงการต่อไป

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :