หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านหนองสูง  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านหนองสูง
ปีที่เริ่มโครงการ : 2558
ที่ตั้ง : ต.หนองสูงเหนือ อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
เนื้อที่ : 268 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงบังอี่ แปลงที่ 1 จ.มุกดาหาร
สถาพทั่วไป : เชิงเขาภูผากูดมีหินโผล่ สภาพดินเป็นร่วนปนทราย
หมู่บ้าน : บ้านหนองสูง (หมู่ 7)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2558ปีที่สิ้นสุด : 2568
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส1604.47/2977 ลงวันที่23กุมภาพันธ์ 2558
ผู้ตรวจสอบ : นายประนม รัชอินทร์
สภาพป่า :
    ป่าผสมผลัดใบมีต้นไผ่ไร่เป็นไม้ระดับกลาง
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรให้จัดทำโครงการป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :