หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
โครงการป่าชุมชนบ้านวังกุ่ม  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : โครงการป่าชุมชนบ้านวังกุ่ม
ปีที่เริ่มโครงการ : 2562
ที่ตั้ง : ต.โป่ง อ.ด่านซ้าย จ.เลย
เนื้อที่ : 2303 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ จ.เลย
สถาพทั่วไป : แปลง 1 เป็นเนินภูเขา มีลักษณะเป็นป่าต้นน้ำ เรียกว่า "ขุนห้วยน้ำมี" อยู่ด้านทิศตะวันออกของชุมชน เป็นดินร่วนผสมดินลูกรัง แปลง 2 เป็นเนินภูเขา และภูเขาสูงใหญ่ อยู่ด้านทิศตะวันตกของชุมชน เป็นป่าต้นน้ำที่มีลำห้วยสาขา ไหลลงไปรวมกับลำห้วยน้ำพุงที่อยู่ด้านทิศตะวันออกของแปลงป่าลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย และดินร่วนปนลูกรัง
หมู่บ้าน : บ้านวังกุ่ม (หมู่ 6)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2562ปีที่สิ้นสุด : 2572
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1619.3/7963 ลว 19 พ.ย. 2562
ผู้ตรวจสอบ : นายเอนก สุขสวัสดิ์
สภาพป่า :
    เป็นป่าเต็งรังผสมป่าเบญจพรรณที่มีความสมบูรณ์ บางแห่งเป็นป่าดงดิน(ดินแล้ง) มีพันธ์ุไม้หลากหลายชนิด มีไม้หลายชั้นไม้เด่นในพื้นที่ ได้แก่ ประดู่ แดง เต็ง รัง ตะเคียน ไม้ในวงศ์ก่อหลายชนิด สาธร มะม่วงป่า ตะแบก มะค่าโมง กระโดน ยางแดง มะกล่ำต้น ซ้อ งิ้วผา ทองหลางป่า เป็นต้น ไผ่ซาง ไผ่ไร่ ไผ่ข้าวหลาม ไผ่หก กล้วยป่า เป็นต้น
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    ได้ตรวจสอบสภาพพื้นที่ที่ขอต่ออายุโครงการป่าชุมชนดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าไม่อยู่ในพื้นที่ที่กรมป่าไม้ส่งมอบให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อกำหนดเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ และไม่ทับซ้อนกับพื้นที่อุทยานแห่งชาติเตรียมการแต่อย่างใด สภาพพื้นที่มีความเหมาะสมที่จะดำเนินการต่ออายุโครงการป่าชุมชนตามความประสงค์ของชุมชน และชุมชนมีความพร้อมในการบริหารจัดการป่าชุมชน เพื่อให้ทรัพยากรป่าไม้ได้รับการดูแลรักษาจากชุมชน ให้เกิดความอุดมสมบูรณ์และเกิดประโยชน์กับชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2556ปีที่สิ้นสุด : 2561
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.43/4477 ลว 18 มี.ค.2556
ผู้ตรวจสอบ : นายเอนก สุขสวัสดิ์
สภาพป่า :
    เป็นป่าสมบูรณ์พอประมาณ มีไม้เต็ง รัง ไผ่ และอื่น ไม้พื้นล่างจำพวกหญ้าคา หญ้าเพ็ก ไมยราบ สาบเสือและสมุนไพรพื้นบ้าน
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    พื้นที่ป่าชุมชนเป็นพื้นที่ที่ยังไม่สมบูรณ์ในทุกฤดูกาล ยังต้องมีการปรับปรุงและดูแล สมควรดำเนินการด้านป่าชุมชน เพื่อสร้างความสามัคคีในชุมชนและตระหนักถึงความสำคัญด้านทรัพยากรป่าไม้
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :