หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านกกแหนใหม่  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านกกแหนใหม่
ปีที่เริ่มโครงการ : 2562
ที่ตั้ง : ต.นาดี อ.ด่านซ้าย จ.เลย
เนื้อที่ : 105 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ จ.เลย
สถาพทั่วไป : เป็นเนินภูเขา และภูเขาสูง ลักษณะดินเป็นดินร่วนผสมดินลูกรัง
หมู่บ้าน : บ้านกกแหนใหม่ (หมู่ 9)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2562ปีที่สิ้นสุด : 2572
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.42/18714 ลว. 11 กันยายน 2562
ผู้ตรวจสอบ : นายเอนก สุขสวัสดิ์
สภาพป่า :
    เป็นป่าเต็งรังที่อุดมสมบูรณ์ มีพันธุ์ไม้หลากหลายชนิด มีไม้เด่นในพื้นที่ ได้แก่ ไม้ประดู่ แดง เต็ง รัง เหียง มะม่วงป่า ตะแบก มะค่าโมง กระบก ค้อส้ม ติ้วป่า มะกอกเกลื้อน มะขามป้อม มะกอกป่า ยอป่า สมอไทย เป็นต้น ส่วนไม้ไผ่ได้แก่ ไผ่โจด ไผ่ไร่ ไผ่ข้าวหลาม ไผ่ซาง เป็นต้น
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    ได้ตรวจสอบสภาพพื้นที่ที่ขอต่ออายุโครงการป่าชุมชนดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าไม่อยู่ในพื้นที่ที่กรมป่าไม้ส่งมอบให้กรมอุทยานแแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อกำหนดเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ และไม่ทับซ้อนกับพื้นที่อุทยานแห่งชาติเตรียมการแต่อย่างใด สภาพพื้นที่มีความเหมาะสมที่จะดำเนินการต่ออายุโครงการป่าชุมชนตามความประสงค์ของชุมชน และชุมชนมีความพร้อมในการบริหารจัดการป่าชุมชน เพื่อให้ทรัพยากรป่าไม้ได้รับการดูแลและรักษาจากชุมชน ให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ และเกิดประโยชน์กับชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2556ปีที่สิ้นสุด : 2561
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.43/4477 ลว 18 มี.ค.2556
ผู้ตรวจสอบ : นายเอนก สุขสวัสดิ์
สภาพป่า :
    สภาพป่าเป็นป่าเต็งรัง มีพันธุ์ไม้หลายชนิด พื้นที่บางแห่งถูกรุก บางพื้นที่เป็นป่าเสื่อมโทรม ชนิดพันธุ์ไม้ที่สำคัญในป่าเต็งรัง ได้แก่ ไม้เต็ง รัง แดง ประดู่
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    พื้นที่ป่าชุมชนเป็นพื้นที่ที่ยังไม่สมบูรณ์ในทุกฤดูกาล ยังต้องมีการปรับปรุงและดูแล สมควรดำเนินการด้านป่าชุมชน เพื่อสร้างความสามัคคีในชุมชนและตระหนักถึงความสำคัญด้านทรัพยากรป่าไม้

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :