หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านเครือคู้  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านเครือคู้
ปีที่เริ่มโครงการ : 2562
ที่ตั้ง : ต.ปากหมัน อ.ด่านซ้าย จ.เลย
เนื้อที่ : 1185 ไร่ 1 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ จ.เลย
สถาพทั่วไป : เป็นเนินภูเขา และภูเขาสูง อยู่ทางด้านทิศตะวันออกของชุมชน ลักษณะดินเป็นดินร่วนผสมดินลูกรัง มีลำห้วยสาขาย่อยไหลออกจากแปลงพื้นที่ป่าชุมชน ไหลลงไปยังลำน้ำหมันที่อยู่ด้านทิศตะวันตกของหมู่บ้าน
หมู่บ้าน : เครือคู้ (หมู่ 2)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2562ปีที่สิ้นสุด : 2572
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.42/18714 ลว. 11 กันยายน 2562
ผู้ตรวจสอบ : นายเอนก สุขสวัสดิ์
สภาพป่า :
    มีสภาพเป็นป่าเต็งรังผสมป่าเบญจพรรณ มีพันธุ์ไม้หลากหลายชนิด มีไม้เด่นในพื้นที่ ได้แก่ ประดู่ แดง ตระแบก มะค่าโมง เต็ง รัง เหียง มะม่วงป่า ะพยอม ชิงชัน ติ้วป่า กระโดน ยอป่า สาธร โมก กระทุ่มเนิน อะราง เป็นต้น ส่วนชนิดไผ่ที่พบในพื้นที่ ได้แก่ ไผ่ซาง ไผ่ไร่ ไผ่โจด ไผ่รวก เพ็ก เป็นต้น ส่วนสัตว์ป่าในพื้นที่ เช่น ลิงกัง ไก่ป่า นกชนิดต่างๆ กระจอก กระแต เป็นต้น
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    ได้ตรวจสอบสภาพพื้นที่ที่ขอต่ออายุโครงการป่าชุมชนดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าไม่อยู่ในพื้นที่ที่กรมป่าไม้ส่งมอบให้กรมอุทยานแแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อกำหนดเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ และไม่ทับซ้อนกับพื้นที่อุทยานแห่งชาติเตรียมการแต่อย่างใด สภาพพื้นที่มีความเหมาะสมที่จะดำเนินการต่ออายุโครงการป่าชุมชนตามความประสงค์ของชุมชน และชุมชนมีความพร้อมในการบริหารจัดการป่าชุมชน เพื่อให้ทรัพยากรป่าไม้ได้รับการดูแลและรักษาจากชุมชน ให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ และเกิดประโยชน์กับชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2556ปีที่สิ้นสุด : 2561
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.43/4477 ลว 18 มี.ค. 2558
ผู้ตรวจสอบ : นายเอนก สุขสวัสดิ์
สภาพป่า :
    สภาพพื้นที่ป่า เป็นป่าสมบูรณ์ มีไม้ใหญ่ขึ้นอยู่ทั่วบริเวณป่า เช่น ไม้เต็ง รัง ไม้พื้นล่างจำพวก หญ้าคา หญ้าเพ็ก และสมุนไพรพื้นบ้าน
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    พื้นที่ป่าชุมชนเป็นพื้นที่ที่ยังไม่สมบูรณ์ในทุกฤดูกาล ยังต้องมีการปรับปรุงและดูแล สมควรดำเนินการด้านป่าชุมชน เพื่อสร้างความสามัคคีในชุมชนและตระหนักถึงความสำคัญด้านทรัพยากรป่าไม้

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :