หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านนาผักก้าม  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านนาผักก้าม
ปีที่เริ่มโครงการ : 2562
ที่ตั้ง : ต.เหล่ากอหก อ.นาแห้ว จ.เลย
เนื้อที่ : 451 ไร่ 2 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำภาคและป่าลำแควน้อยฝังซ้าย จ.พิษณุโลก
สถาพทั่วไป : ลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบและเนินภูเขา ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนดินลูกรัง มีลำห้วยสาขาย่อยไหลผ่านกลางแปลง ไหลไปรวมกับห้วยหอม (ห้วยห้อมไหลไปนวมกับน้ำเหงืองที่ไหลมาจากภูเขาในเขตอุทยานแห่งชาติภูสวนทราย)
หมู่บ้าน : บ้านผักก้าม (หมู่ 4)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2562ปีที่สิ้นสุด : 2572
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.42/18714 ลว. 11 กันยายน 2562
ผู้ตรวจสอบ : นายเอนก สุขสวัสดิ์
สภาพป่า :
    ลักษณะเป็นป่าดงดิบ (ป่าดิบแล้ง) ผสมป่าเบญจพรรณ ที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีพันธุ์ไม้หลากหลายชนิด มีไม้หลายชั้น ไม้เด่นในพื้นที่ได้แก่ ไม้ตะเคียนหิน ไม้ยางแดง ตะแบกใหญ่ ลิ้นความ หว้า ไทร คอมคง ไม้ก่อหลายชนิด หมากหม้อ กาสามปีก จิจ้อขาว เปล้าหลวง ไผ่หก เข็มขาว ไม้พื้นล่างเป็นพืชตระกูลขิงข่า อาทิ ข่าป่า สาคู ว่านไพล เป็นต้น
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    ได้ตรวจสอบสภาพพื้นที่ที่ขอต่ออายุโครงการป่าชุมชนดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าไม่อยู่ในพื้นที่ที่กรมป่าไม้ส่งมอบให้กรมอุทยานแแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อกำหนดเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ และไม่ทับซ้อนกับพื้นที่อุทยานแห่งชาติเตรียมการแต่อย่างใด สภาพพื้นที่มีความเหมาะสมที่จะดำเนินการต่ออายุโครงการป่าชุมชนตามความประสงค์ของชุมชน และชุมชนมีความพร้อมในการบริหารจัดการป่าชุมชน เพื่อให้ทรัพยากรป่าไม้ได้รับการดูแลและรักษาจากชุมชน ให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ และเกิดประโยชน์กับชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2556ปีที่สิ้นสุด : 2561
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.43/11566 ลว 4 ก.ค.2556
ผู้ตรวจสอบ : นายเอนก สุขสวัสดิ์
สภาพป่า :
    สภาพป่ามีความอุดมสมบูรณ์ พื้นที่ป่าทั่วๆ ไป มีไม้ยาง ประดู่ ก่อชนิดต่าง ๆ ไม้ตะแบก ไม้ไผ่ อายุไม่ต่ำกว่า 2-40 ปี มีไม้พื้นล่างขึ้นอยู่ทั่วไป สมุนไพร ชนิดต่าง ๆ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    พื้นที่ป่าชุมชนเป็นพื้นที่ที่มีสภาพป่าสมบูรณ์ สมควรดำเนินการด้านป่าชุมชน เพื่อสร้างความสามัคคีในชุมชนและตระหนักถึงความสำคัญด้านทรัพยากรป่าไม้

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :