หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านนาหว้า  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านนาหว้า
ปีที่เริ่มโครงการ : 2562
ที่ตั้ง : ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย
เนื้อที่ : 836 ไร่ 3 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ จ.เลย
สถาพทั่วไป : เป็นเนินภูเขาและภูเขาสูง ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย บางแห่งเป็นดินร่วนปนดินลูกรัง มีลำห้วยสาขาย้อยไหลผ่านกลางแปลง (ห้วยน้ำอู้) ไหลไปรวมกับห้วยน้ำหมัน ที่ชาวอำเภอด่ายซ้ายได้ใช้ในการทำการเกษตร และเป็นป่าต้นน้ำที่ทางชุมชนได้ทำเป็นระบบน้ำประปาภูเขามาใช้ในหมู่บ้าน
หมู่บ้าน : บ้านนาหว้า (หมู่ 4)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2562ปีที่สิ้นสุด : 2572
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.42/17151 ลว. 26 สิงหาคม 2562
ผู้ตรวจสอบ : นายเอนก สุขสวัสดิ์
สภาพป่า :
    ลักษณะเป็นป่าดงดิบ (ป่าดิบแล้ง) ผสมป่าเบญจพรรณ ที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีพันธุ์ไม้หลากหลายชนิด มีไม้เด่นในพื้นที่ ได้แก่ ไม้ตะเคียน ยางแดง ตะแบกใหญ่ ลิ้นควาย หว้า ไทร ไฮ เลียง ไม้ก่อหลายชนิด กาสามปีก เปล้าหลวง เต็ง รง เหียง ยอป่า ตะคร้ำ ไผ่ไร่ ไผ่หก ไม้พื้นล่างเป็นพืชตระกูลขิงข่า อาทิ ข่าป่า สาคู ว่านไพล กล้วยป่า เป็นต้น ส่วนสัตว์ป่าที่พบ เช่น หมูป่า ไก่ป่า อีเห็น กระรอก กระแต นกชนิดต่างๆ เป็นต้น
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    ชุมชนมีความพร้อมในการบริหารจัดการป่า และได้ตรวจสอบรายละเอียด บริเวณที่ขอจัดตั้งป่าชุมชนดังกล่าวแล้ว ไม่อยู่ในพื้นที่ที่กรมป่าไม้ ส่งมอบให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช เพื่อกำหนดเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ไม่ทับซ้อนพื้นที่อุทยานเตรียมการ แต่อย่างใด
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2556ปีที่สิ้นสุด : 2561
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.43/13390 ลว 30 ก.ค. 2556
ผู้ตรวจสอบ : นายเอนก สุขสวัสดิ์
สภาพป่า :
    เป็นป่าสมบูรณ์มีต้นไม้ใหญ่ขึ้นอยู่พอประมาณ มีไม้เต็ง แดง ไม้พื้นล่างจำพวก หญ้าคา และสมุนไพรพื้นบ้าน
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    พื้นที่ป่าชุมชนเป็นพื้นที่ที่ยังไม่สมบูรณ์ในทุกฤดูกาล ยังต้องมีการปรับปรุงและดูแล สมควรดำเนินการด้านป่าชุมชน เพื่อสร้างความสามัคคึในชุมชนและตระหนักถึงความสำคัญด้านทรัพยากรป่าไม้

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :