หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
โครงการป่าชุมชนบ้านนาสุรินทร์  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : โครงการป่าชุมชนบ้านนาสุรินทร์
ปีที่เริ่มโครงการ : 2558
ที่ตั้ง : ต.วังทอง อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู
เนื้อที่ : 796 ไร่ 1 งาน 48 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองเรือ จ.หนองบัวลำภู
สถาพทั่วไป : เป็นที่ราบเชิงเขาและที่ราบสูง ลักษณะดิน เป็นดินร่วนดินลูกรังเป็นบางแห่ง
หมู่บ้าน : บ้านนาสุรินทร์ (หมู่ 7)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2558ปีที่สิ้นสุด : 2567
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.43/7573
ผู้ตรวจสอบ : นายเอนก สุขสวัสดิ์
สภาพป่า :
    เป็นป่าเต็งรัง ไม้พื้นล่าง จำพวก หญ้าคา, หญ้าเพ็ก, ไมยราบ, สาบเสือ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
   

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :