หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
โครงการป่าชุมชนบ้านบุ่ง  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : โครงการป่าชุมชนบ้านบุ่ง
ปีที่เริ่มโครงการ : 2558
ที่ตั้ง : ต.นาแห้ว อ.นาแห้ว จ.เลย
เนื้อที่ : 1546 ไร่ 1 งาน 32 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ จ.เลย
สถาพทั่วไป : เป็นที่ราบเชิงเขาที่ราบสูง ลักษณะภูเขาสูงชัน ลักษณะดิน เป็นดินร่วนปนทราย
หมู่บ้าน : บุ่ง (หมู่ 6)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2558ปีที่สิ้นสุด : 2567
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1904.43/15530
ผู้ตรวจสอบ : นายเอนก สุขสวัสดิ์
สภาพป่า :
    เป็นป่าสมบูรณ์มีต้นไม้ใหญ่ขึ้นอยู่กระจายทั่วไปบริเวณป่า เช่นไม้ เต็ง รัง ต้นกุง ต้นชาด ต้นกระบาก และอื่นๆ ไม้พื้นล่าง จำพวก ไผ่ ไมยราบ และสมุนไพรพื้นบ้านก็มีขึ้นในป่า
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    พื้นที่ป่าชุมนเป็นพื้นที่ที่ยังไม่สมบูรณ์ในทุกฤดูกาลยังต้องมีการปรับปรุงและดูแล สมควรดำเนินการด้านป่าชุมชน เพื่อสร้างความสามัคคีในชุมชนและตระหนักถึงความสำคัญด้านทรัพยากรป่าไม้

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :