หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
โครงการป่าชุมชนบ้านดงแดง  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : โครงการป่าชุมชนบ้านดงแดง
ปีที่เริ่มโครงการ : 2552
ที่ตั้ง : ต.ดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
เนื้อที่ : 98 ไร่ 3 งาน 94 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : ที่ราบ ดินเป็นดินร่วนปนทราย เหมาะแก่การทำการเกษตรกรรม
หมู่บ้าน : ดงแดง (หมู่ 16)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2552ปีที่สิ้นสุด : 2557
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ที่ทส 1605.33/11979 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2552
ผู้ตรวจสอบ : นายจักรกฤษณ์ พละกลาง
สภาพป่า :
    ค่อนข้างสมบูรณ์ พันธ์ไม้ที่พบได้แก่ ไม้เต็ง รัง ไม้กระบก ไม้กระบาก และไม้พื้นล่างจำนวนมาก
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    มีสภาพพื้นที่ีที่เหมาะสม เห็นควรให้เข้าร่วมโครงการป่าชุมชนได้

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :