หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
โครงการป่าชุมชนบ้านท่าเส้น  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : โครงการป่าชุมชนบ้านท่าเส้น
ปีที่เริ่มโครงการ : 2558
ที่ตั้ง : ต.แหลมกลัด อ.เมืองตราด จ.ตราด
เนื้อที่ : 153 ไร่ 0 งาน 29 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาบรรทัด จ.ตราด
สถาพทั่วไป : พื้นที่ราบลุ่ม
หมู่บ้าน : บ้านท่าเส้น (หมู่ 8)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2558ปีที่สิ้นสุด : 2563
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.43/13947 ลว 23 ก.ย. 57
ผู้ตรวจสอบ : นายชวินทฐ์ ปิ่นแก้ว
สภาพป่า :
    บางพื้นที่มีสภาพป่าที่เสื่อมโทรมและมีป่าหญ้าคาขึ้นปกคลุมพื้นที่
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นสมควรจัดทำโครงการ

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :