หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
บ้านนาดง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านหวาย อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : บ้านนาดง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านหวาย อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
ปีที่เริ่มโครงการ : 2558
ที่ตั้ง : ต.บ้านหวาย อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
เนื้อที่ : 462 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า :
สถาพทั่วไป : เป็นที่ราบและเนินเขาลักษณะดินเป็นดินทรายปนลูกรัง
หมู่บ้าน : บ้านนาดง (หมู่ 2)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2558ปีที่สิ้นสุด : 2568
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.43/19633 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558
ผู้ตรวจสอบ : นายสมหวัง อาษา
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณ และป่าเต็งรังบางส่วน พรรณไม้ที่พบ เช่น มะขามป้อม มะค่า ประดู่ ไผ่รวก ตะแบก มะกอกป่า ผักหวานป่า เต็ง รัง ฯลฯ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    สภาพป่ามีความอุดมสมบูรณ์ พื้นที่เหมาะสมในการจัดทำโครงการป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :