หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
โครงการป่าชุมชนบ้านมะขาม  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : โครงการป่าชุมชนบ้านมะขาม
ปีที่เริ่มโครงการ : 2559
ที่ตั้ง : ต.น้ำตก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
เนื้อที่ : 31 ไร่ 3 งาน 11 ตารางวา
ประเภทป่า :
สถาพทั่วไป : เป็นที่ราบลุ่มดินร่วนปนทราย
หมู่บ้าน : บ้านมะขาม (หมู่ 1)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2559ปีที่สิ้นสุด : 2569
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.43/3988 ลว 10 มี.ค. 59
ผู้ตรวจสอบ : นายศุภชัย พัฒภูมิ
สภาพป่า :
    เป็นป่าค่อนข้างสมบูรณ์ มีพันธุ์ไม้หลายชนิดขึ้นอยู่หนาแน่น เช่น ตะเคียนสามพอน หลุมพอ ฯ และสมุนไพรต่างๆ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรให้จัดทำโครงการป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :