หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านปงแล้ง  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านปงแล้ง
ปีที่เริ่มโครงการ : 2559
ที่ตั้ง : ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
เนื้อที่ : 3698 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่เรียง จ.ลำปาง
สถาพทั่วไป : เป็นที่ราบเชิงเขา มีลักษณะเนื้อดินเป็นดินลูกรัง ดินภูเขา
หมู่บ้าน :

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2559ปีที่สิ้นสุด : 2569
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.43/9903
ผู้ตรวจสอบ : นายสมพล วรรคตอน
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณ มีพรรณไม้ ไม้สัก ไม้แดง ไม้ประดู่ ไม้เต็งรัง
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรให้จัดตั้งโครงการป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :