หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
โครงการป่าชุมชนบ้านเขาดิน  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : โครงการป่าชุมชนบ้านเขาดิน
ปีที่เริ่มโครงการ : 2543
ที่ตั้ง : ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
เนื้อที่ : 433 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า :
สถาพทั่วไป :
หมู่บ้าน : บ้านเขาดิน (หมู่ 12)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2543ปีที่สิ้นสุด : 2548
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ที่ กษ 0710.4/5085 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2543
ผู้ตรวจสอบ : นายปรีชา เขียวแจ่ม
สภาพป่า :
    สภาพเตียนโล่งไม่มีต้นไม้ขนาดใหญ่
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรให้การสนับสนุนปลูกต้นไม้ในบริเวณที่เสนอโครงการ ซึ่งชุมชนได้รับประโยชน์จากการปลูกต้นไม้ในด้านการตัดขายหรือความร่มรื่น พร้อมเก็บพืชที่ปลูกใช้บริโภคต่อไป
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2558ปีที่สิ้นสุด : 2568
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ที่ ทส 1604.43/21665 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2558
ผู้ตรวจสอบ : นายเดชา ชมดี
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณแล้ง ต้นไม้มีขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ไม่มีไม้ยืนต้นที่มีค่าขนาดใหญ่ ชนิดไม้ที่พบได้แก่ ประดู่ สวอง งิ้วป่า มะกอกป่า ไผ่รวก หนามคณฑา เล็บเหยี่ยว ฯลฯ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรให้ต่ออายุและขยายพื้นที่ป่าชุมชนเพื่อให้ชุมชนสามารถดำเนินกิจกรรมการคุ้มครอง บำรุง ฟื้นฟู ดูแล รักษาป่าร่วมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้เป็นไปโดยต่อเนื่อง ซึ่งจะบังเกิดผลประโยชน์แก่ชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืนตลอดไป

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :