หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
โครงการป่าชุมชนบ้านเขาขวาง(แปลงที่ 1-2)  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : โครงการป่าชุมชนบ้านเขาขวาง(แปลงที่ 1-2)
ปีที่เริ่มโครงการ : 2558
ที่ตั้ง : ต.ลาดทิพรส อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
เนื้อที่ : 535 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป :
หมู่บ้าน : บ้านเขาขวาง (หมู่ 4)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2558ปีที่สิ้นสุด : 2568
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ที่ ทส 1604.43/5149 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2558
ผู้ตรวจสอบ : นายเดชา ชมดี
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณ มีไม้ขนาดเล็กถึงขนาดกลางขึ้นกระจายทั่วเขา สภาพดินเป็นร่วนปนลูกรัง
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    ป่ามีความอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งอาหารและสมุนไพรให้กับชุมชน เห็นควรจัดทำโครงการป่าชุมชนตามแนวทางของกรมป่าไม้ ต่อไป
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :