หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
โครงการป่าชุมชนบ้านหนองเนิน  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : โครงการป่าชุมชนบ้านหนองเนิน
ปีที่เริ่มโครงการ : 2562
ที่ตั้ง : ต.หัวถนน อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์
เนื้อที่ : 384 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : พื้นที่เป็นภูเขา เชิงเขามีความลาดชันสูงไม่มากนัก บริเวณโดยรอบเป็นพื้นที่ทำการเกษตรพืชไร่ มันสำประหลัง แตงโม สภาพดินเป็นดินลูกรัง
หมู่บ้าน : บ้านหนองเนิน (หมู่ 4)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2562ปีที่สิ้นสุด : 2572
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ที่ ทส 1604.43/12019 ลว. 12 มิถุนายน 2562
ผู้ตรวจสอบ : นายเรวัช ธรรมานุสรณ์
สภาพป่า :
    สภาพป่าเป็นป่าเบญจพรรณ ชนิดไม้ที่พบ เช่น ประดู่ มะค่าแต้ ฉนวน สวอง งิ้ว ตะแบกเลือด มะเกลือ ตะโก ข่อย ขี้หนอน หมีเหม็น กระพี่จั่น ตะขบป่า ไผ่รอก อินูน ดองดึง เข้าพรรษา ข่าลิง บุกรอก เปราะ เป็นต้น
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เป็นวิถีชุมชนที่ต้องอาศัยการใช้ประโยชน์และพึ่งพิงป่า จึงเห็นควรต่ออายุและขยายพื้นที่โครงการป่าชุมชนต่อไป
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2557ปีที่สิ้นสุด : 2561
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ที่ ทส 1605.43/21669 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556
ผู้ตรวจสอบ : นายเดชา ชมดี
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณแล้ง ประกอบด้วยไม้ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็กหลากหลายชนิด พันธุ์ไม้ที่พบ เช่น มะค่าโมง มะค่าแต้ สวอง ประดู่ งิ่ว ตะแบก กระท่ม ไผ่รวก หนามคณฑา ตะขบป่า ติ้วแดง มะกอกป่า ฉนวน เป็นต้น
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรอนุญาตให้จัดตั้งป่าชุมชน ตามแนวทางของกรมป่าไม้ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันรักษาป่า ฟื้นฟูสภาพป่าให้สมบุรณ์ขึ้น และชุมชนได้ใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนอย่างยั่งยืน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :