หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
โครงการป่าชุมชนบ้านคลองบ่วงสามัคคี  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : โครงการป่าชุมชนบ้านคลองบ่วงสามัคคี
ปีที่เริ่มโครงการ : 2562
ที่ตั้ง : ต.ปางสวรรค์ อ.กิ่งอำเภอชุมตาบง จ.นครสวรรค์
เนื้อที่ : 140 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่วงก์ - แม่เปิน จ.นครสวรรค์
สถาพทั่วไป : พื้นที่เป็นภูเขาลูกเล็กและชายเขามีความสูงไม่มากนักอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่วงก์-แม่เปิน บริเวณรอบป่าเป็นพื้นที่ทำการเกษตร ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย
หมู่บ้าน : บ้านคลองบ่วงสามัคคี (หมู่ 11)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2562ปีที่สิ้นสุด : 2572
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ที่ ทส 1604.43/12810 ลว. 20 มิถุนายน 2562
ผู้ตรวจสอบ : นายเรวัช ธรรมานุสรณ์
สภาพป่า :
    สภาพป่าเป็นป่าเบญจพรรณชนิดพันธุ์ไม้ที่พบ เช่น ประดู่ ฉนวน งิ้ว แดง สะเดา สวอง กระพี้จั่น เพกา มะกอก แคนา กุ่มบก ตะแบกเลือด แต้วแดง ส้มกบ ส้มโก่ย หางไหลขาว ไผ่รวก เป็นต้น
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เพื่อการบริหารจัดการป่าอย่างมีระบบและชุมชนได้รับประโยชน์จากป่าอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นควรต่ออายุและขยายพื้นที่โครงการป่าชุมชนต่อไป
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2553ปีที่สิ้นสุด : 2557
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.33/25511 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2552
ผู้ตรวจสอบ : นายเดชา ชมดี
สภาพป่า :
    ป่าเบญจพรรณแล้ง มีร่องรอยการตัดไม้ทำลายป่ามาก่อน ต้นไม้ที่ขึ้นอยู่เป็นไม้ขนาดกลางและขนาดเล็ก ทรงพุ่มเตี้ย มีสภาพแคระแกร็น ส่วนต้นไม้ที่ขึ้นอยู่ใกล้ร่องน้ำจะเจริญเติบโตได้ดีพรรณไม้ที่ขึ้นอยู่ เช่น งิ้ว ประดู่ป่า มะค่าโมง สีเสียดแก่น หนามตะคอง หนามคณฑา ไผ่ป่า ไผ่รวก มะกล่ำต้น เลี่ยน ตะคร้อ เป็นต้น
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    พื้นที่ป่าบ้านคลองบ่วงสามัคคีมีสภาพเสื่อมโทรมมาก่อนแต่ชุมชนร่วมกันดูแลรักษามาโดยตลอด ทำให้พื้นที่ป่าฟื้นคืนสภาพเกิดความอุดมสมบูรณื เห็นควรได้รับการจัดตั้งเป็นป่าชุมชน เพื่อให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่าร่วมกับภาครัฐอีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และใช้ประโยชน์จากป่าอย่างยั่งยืน ต่อไป
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :