หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
โครงการป่าชุมชนบ้านโคกสะอาด  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : โครงการป่าชุมชนบ้านโคกสะอาด
ปีที่เริ่มโครงการ : 2562
ที่ตั้ง : ต.วังบ่อ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์
เนื้อที่ : 202 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : พื้นที่เป็นภูเขาลูกโดดมีความสูงไม่มากนัก เป็นเขาลูกเดี่ยวอยู่ในหมู่บ้าน บริเวณโดยรอบเขา ด้านทิศเหนือ ติดกับ ทางหลวงหมายเลข 225 สายหนองบัว-ชัยภูมิ ด้านทิศตะวันตก ติดกับ โรงเรียนวังบ่อวิทยา ด้านทิศตะวันออกและทิศใต้ติดกับพื้นที่ทำการเกษตร
หมู่บ้าน : บ้านโคกสะอาด (หมู่ 6)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2562ปีที่สิ้นสุด : 2572
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ที่ ทส 1604.42ทับ 24130 ลว. 22 พฤศจิกายน 2562
ผู้ตรวจสอบ : นายเรวัช ธรรมานุสรณ์
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณ ต้นไม้ขึ้นอยู่ทั่วไปเป็นไม้ขนาดกลางและขนาดเล็ก ไม่พบไม้ขนาดใหญ่ พันธุ์ไม้ที่พบ เช่น มะค่าโมง มะค่าแต้ ประดู่ งิ้ว ขว้าว เสี้ยว ไผ่รวก เป็นต้น บริเวณที่ราบเชิงเขาสภาพดินเป็นดินร่วน ส่วนบริเวณเขาสูงเป็นหินลูกรัง
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เป็นวิถีชุมชนที่ต้องอาศัยการใช้ประโยชน์และพึ่งพิงป่า จึงเห็นวควรต่อายุโครงการป่าชุมชนต่อไป
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2557ปีที่สิ้นสุด : 2561
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ที่ ทส 1605.43/21669 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556
ผู้ตรวจสอบ : นายเดชา ชมดี
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณ ต้นไม้ขึ้นอยู่ทั่วไปเป็นไม้ขนาดกลางและขนาดเล็ก ไม่พบต้นไม้ขนาดใหญ่ พันธุ์ที่พบ เช่น มะค่าโมง มะค่าแต้ ประดู่ งิ้ว ขว้าว เลี้ยว ไผ่รวก เป็นต้น บริเวณที่ราบเชิงเขาสภาพดินเป็นดินร่วน ส่วนบริเวณเขาสูงเป็นหินลูกรัง
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรอนุญาตให้จัดตั้งโครงการป่าชุมชน ตามแนวทางของกรมป่าไม้ เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่า และบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในท้องถิ่นของตนเอง
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :