หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
โครงการป่าชุมชนบ้านสระแก้ว  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : โครงการป่าชุมชนบ้านสระแก้ว
ปีที่เริ่มโครงการ : 2562
ที่ตั้ง : ต.สำโรงชัย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
เนื้อที่ : 2303 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาคอก ป่าเขาโลมนาง ป่าเขาสอยดาว จ.นครสวรรค์
สถาพทั่วไป : พื้นที่เป็นภูเขาอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาคอก ป่าเขาโลมนางและป่าเขาสอยดาว บริเวณยอดเขาติดกับเทือกเขาสอยดาว ส่วนของหุบเขามีร่องน้ำไหลในช่วงฤดูฝน ชายเขาจะติดกับพื้นที่ทำการเกษตร สภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย
หมู่บ้าน : บ้านสระแก้ว (หมู่ 11)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2562ปีที่สิ้นสุด : 2572
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ที่ ทส 1604.43/12698 ลว. 19 มิถุนายน 2562
ผู้ตรวจสอบ : นายเรวัช ธรรมานุสรณ์
สภาพป่า :
    สภาพป่าเป็นป่าเบญจพรรณผสมป่าเต็งรัง ชนิดพันธุ์ไม้ที่พบ เช่น ประดู่ มะค่าโมง แดง เต็ง รัง สวอง สะเดา ตูมกา ฉนวน งิ้ว ส้มกบ แต้ว แดง ตะขบป่า แดงสะแง ไผ่รวก อินุน ผักหวาน ส้มโก่ย ปลาไหลเผือก หนอนตายอยาก กลอย บุกรอก เปราะ เป็นต้
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    พื้นที่ป่าชุมชนตามวิถีชีวิตของชุมชนต้องพึ่งพิงป่า ในด้านอาหาร สมุนไพร ไม้ใช้สอย จึงเห็นควรต่ออายุโครงการป่าชุมชน เพื่อประโยชน์ต่อชุมชนอย่างยั่งยืน
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2552ปีที่สิ้นสุด : 2556
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ที่ ทส 1605.203/19475 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2551
ผู้ตรวจสอบ : นายเดชา ชมดี
สภาพป่า :
    ป่าเบญจพรรณ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
   
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :