หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
โครงการป่าชุมชนบ้านไผ่แก้ว  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : โครงการป่าชุมชนบ้านไผ่แก้ว
ปีที่เริ่มโครงการ : 2552
ที่ตั้ง : ต.สำโรงชัย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
เนื้อที่ : 815 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาคอก ป่าเขาโลมนาง ป่าเขาสอยดาว จ.นครสวรรค์
สถาพทั่วไป : พื้นที่เป็นภูเขา 2 ลูก มีความสูงไม่มากนัก อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาคอก ป่าเขาโลมนางและป่าเขาสอยดาว บริเวณชายเขาติดกับพื้นที่ทำการเกษตร สภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย
หมู่บ้าน : บ้านไผ่แก้ว (หมู่ 20)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2562ปีที่สิ้นสุด : 2572
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ที่ ทส 1604.43/12698 ลว. 19 มิถุนายน 2562
ผู้ตรวจสอบ : นายเรวัช ธรรมานุสรณ์
สภาพป่า :
    สภาพป่าเป็นป่าเบญจพรรณชนิดพันธุ์ไม้ที่พบ เช่น ประดู่ มะค่าโมง แดง มะค่าแต้ สะเดา ตะแบกเกรียบ ขี้หนอน หมีเหม็น ตะขบป่า แดงสะแง ไผ่รวก อินูน กลอย หนอนตายอยาก มันเสา ปลาไหลเผือก บุกรอก เป็นต้น
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เพื่อให้ชุมชนเข้ามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่าวมกับเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ และชุมชนได้รับประโยชน์อย่างต่อเนื่อง จึงเห็นควรต่ออายุและขยายพื้นที่โครงการป่าชุมชน
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2552ปีที่สิ้นสุด : 2556
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ที่ ทส 1605.203/19475 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2551
ผู้ตรวจสอบ : นายเดชา ชมดี
สภาพป่า :
    ป่าเบญจพรรณ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
   
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :