หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
โครงการป่าชุมชนบ้านคลองห้วยหวาย(แปลงที่ 1-2)  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : โครงการป่าชุมชนบ้านคลองห้วยหวาย(แปลงที่ 1-2)
ปีที่เริ่มโครงการ : 2559
ที่ตั้ง : ต.แม่เปิน อ.กิ่งอำเภอแม่เปิน จ.นครสวรรค์
เนื้อที่ : 2421 ไร่ 1 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่วงก์ - แม่เปิน จ.นครสวรรค์
สถาพทั่วไป :
หมู่บ้าน : บ้านคลองห้วยหวาย (หมู่ 21)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2551ปีที่สิ้นสุด : 2556
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ที่ ทส 1605.203/2318 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2551
ผู้ตรวจสอบ : นายเดชา ชมดี
สภาพป่า :
    เป็นป่าดิบแล้ง ป่าเต็งรัง มีชนิดพันธุ์ไม้หลากหลายชนิด เช่น เต็ง รัง เหียง พลวง มะค่า ประดู่ ชิงชัน กระบก กระบาก มะกอก มะกัก เป็นต้น
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
   
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2559ปีที่สิ้นสุด : 2569
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ที่ ทส 1604.43/5610 ลงวันที่ 11 เมษายน 2559
ผู้ตรวจสอบ : นายเธียรวิชญ์ มูสิกะวงศ์
สภาพป่า :
    เป็นป่าดิบแล้ง ป่าเต็งรัง มีชนิดพันธุ์ไม้หลากหลายชนิด เช่น เต็ง รัง เหียง พลวง มะค่า ประดู่ ชิงชัน กระบก กระบาก มะกอก มะกัก เป็นต้น
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    ชุมชนบ้านคลองห้วยหวาย ดูแลป่าชุมชนและบริหารจัดการป่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เห็นควรต่ออายุโครงการป่าชุมชนบ้านคลองห้วยหวายต่อไป

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :