หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
โครงการป่าชุมชนบ้านปางสัก  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : โครงการป่าชุมชนบ้านปางสัก
ปีที่เริ่มโครงการ : 2562
ที่ตั้ง : ต.แม่เปิน อ.กิ่งอำเภอแม่เปิน จ.นครสวรรค์
เนื้อที่ : 934 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่วงก์ - แม่เปิน จ.นครสวรรค์
สถาพทั่วไป : เป็นพื้นที่เชิงเขาติดกับเขตอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ และพื้นที่ทำการเกษตรพืชไร่ของราษฎรในหมู่บ้าน สภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย
หมู่บ้าน : บ้านปางสัก (หมู่ 12)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2562ปีที่สิ้นสุด : 2572
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.43/13909 ลว. 7 กันยายน 2559 ที่ ทส 1604.43/12810 ลว. 20 มิถุนายน 2562
ผู้ตรวจสอบ : นายเดชา ชมดี นายเรวัช ธรรมานุสรณ์
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณแล้ง ไม่มีไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ พันธุ์ไม้ที่พบเป็นไม้ขนาดกลางถึงขนาดเล็ก และไม้พื้นล่าง เช่น ประดู่ ตระคร้อ แคทราย งิ้ว กระโดน ส้มกบ สวอง หมีเหม็น จัน เปล้าน้อย มะขามป้อม เสี้ยว กุ่มบก ขันทองพยาบาท หนามคนฑา ไผ่ป่า กลอย เป็นต้น
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรให้ต่ออายุและขยายพื้นที่ป่าชุมชนเพื่อให้ชุมชนสามารถดำเนินกิจกรรมการคุ้มครอง บำรุง ฟื้นฟู ดูแล รักษาป่าร่วมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ เป็นไปโดยต่อเนื่อง ซึ่งจะบังเกิดผลประโยชน์แก่ชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืนตลอดไป
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2544ปีที่สิ้นสุด : 2549
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : 1 พฤษภาคม 2544
ผู้ตรวจสอบ : นายวันชัย จันทร์สาคร
สภาพป่า :
   
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
   
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :