หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
โครงการป่าชุมชนบ้านมอสวรรค์ราษฎร์บำรุง  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : โครงการป่าชุมชนบ้านมอสวรรค์ราษฎร์บำรุง
ปีที่เริ่มโครงการ : 2562
ที่ตั้ง : ต.แม่เล่ย์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์
เนื้อที่ : 163 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่วงก์ - แม่เปิน จ.นครสวรรค์
สถาพทั่วไป : พื้นที่เป็นเนินเขาและชายเขามีความสูงไม่มากนักอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่วงก์-แม่เปิน บริเวณโดยรอบป่าเป็นพื้นที่ทำการเกษตร สภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย
หมู่บ้าน : บ้านมอสวรรค์ราษฎร์บำรุง (หมู่ 6)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2562ปีที่สิ้นสุด : 2572
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ที่ ทส 1604.43/12019 ลว. 12 มิถุนายน 2562
ผู้ตรวจสอบ : นายเรวัช ธรรมานุสรณ์
สภาพป่า :
    สภาพป่าเป็นป่าเบญจพรรณ ชนิดพันธุ์ไม้ที่พบ เช่น สัก ยางนา ประดู่ สวอง ตะคร้อ เขว้า มะเดื่อ ขี้หนอน ไผ่รวก ยอป่า เสี้ยว กระถินยักษ์ เปล้าน้อย เป็นต้น
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรต่ออายุและขยายพื้นที่โครงการป่าชุมชนเพื่อการบริหารจัดการและพัฒนาป่าชุมชนโดยชุมชนได้รับประโยชน์จากป่าอย่างยั่งยืน
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2544ปีที่สิ้นสุด : 2549
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : 1 พฤษภาคม 2544
ผู้ตรวจสอบ : นายวันชัย จันทร์สาคร
สภาพป่า :
   
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
   
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :