หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
โครงการป่าชุมชนบ้านพัฒนา  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : โครงการป่าชุมชนบ้านพัฒนา
ปีที่เริ่มโครงการ : 2562
ที่ตั้ง : ต.วังข่อย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
เนื้อที่ : 2462 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : นที่เป็นภูเขาสูง 2 ลูก อีก 1 ลูกเป็นเนินเขามีความสูงไม่มากนัก สภาพดิน เป็นดินปนกรวด หิน และลูกรัง มีต้นไม้ขึ้นปกคลุมทั่วไป พื้นที่โดยรอบเขาเป็นที่ทำกอนราษฎร พื้นที่ป่าอยู่ห่างจากชุมชนประมาณ 2 กิโลเมตร หมู่บ้าน : บ้านพัฒนา (หมู่ 11)
หมู่บ้าน : บ้านพัฒนา (หมู่ 11)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2562ปีที่สิ้นสุด : 2572
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ที่ ทส 1604.43/12810 ลว. 20 มิถุนายน 2562
ผู้ตรวจสอบ : นายเรวัช ธรรมานุสรณ์
สภาพป่า :
    สภาพป่าเป็นป่าเบญจพรรณชนิดพันธุ์ไม้ที่พบ เช่น ประดู่ สวอง มะค่าโมง แดง มะกอกป่า สะเดา กระพี้จั่น เพกา แคนา งิ้ว ส้มกบ แจง ไผ่รวก ส้มโก่ย กลอย หางไหลขาว บุกรอก เปราะ เป็นต้น
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เพื่อการบริหารจัดการป่าอย่างมีระบบและชุมชนได้รับประโยชน์จากป่าอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นควรต่ออายุโครงการป่าชุมชนต่อไป
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2553ปีที่สิ้นสุด : 2558
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.33/18196 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2553
ผู้ตรวจสอบ : นายเดชา ชมดี
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณแล้ง ต้้นไม้ขึ้นกระจายไปทั่วพื้นที่ป่า ส่วนใหญ่เป็นไม้ขนาดกลางและขนาดเล็ก ทรงพุ่มเตี้ย ในส่วนที่ต้นไม้ขึ้นหนาแน่นจะมีไม้ลุกขนาดเล็กขึ้นตามพื้นดินชนิดไม้ที่ขึ้นอยู่ส่วนใหญ่คือ ไม่ไผ่ป่า ไผ่รวก และมีพรรณไม้ เช่น ประดู่ มะค่าโมง มะม่วงหัวแมงวัน เคล็ด กระพี้ มะขามป้อม ฉนวน สวอง งิ้ว เป็นต้น ขึ้นกระจายทั่วพื้นที่ป่า
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    ชุมชนเห็นความสำคัญถึงประโยชน์ที่ได้จากป่า จึงร่วมกันดูแลรักษาฟื้นฟูสภาพป่าให้สมบูรณ์ขึ้น เห็นควรได้รับการจัดตั้งป่าชุมชนเพื่อให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่าร่วมกับภาครัฐ เป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และชุมชนได้พึ่งพิงป่าอย่างยั่งยืน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :