หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
บ้านนำ้ตก  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : บ้านนำ้ตก
ปีที่เริ่มโครงการ : 2560
ที่ตั้ง : ต.สุคิริน อ.สุคิริน จ.นราธิวาส
เนื้อที่ : 258 ไร่ 1 งาน 85 ตารางวา
ประเภทป่า :
สถาพทั่วไป : เป็นที่ราบเชิงเขา มีฝายนำ้ล้นมีนำ้ใช้ตลอดปี
หมู่บ้าน : บ้านนำ้ตก (หมู่ 5)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2560ปีที่สิ้นสุด : 2570
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ :
ผู้ตรวจสอบ : นายปลิว ชุมแดง
สภาพป่า :
    เป็นป่าสมบูรณ์ มีการบุกรุก บางส่วนปลูกพืชเศรษฐกิจ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรให้จัดทำโครงการป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :