หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
โครงการป่าชุมชนบ้านเชียงฮาย  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : โครงการป่าชุมชนบ้านเชียงฮาย
ปีที่เริ่มโครงการ : 2559
ที่ตั้ง : ต.กุดผึ้ง อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู
เนื้อที่ : 662 ไร่ 0 งาน 80 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเก่ากลอยและป่านากลาง จ.หนองบัวลำภู
สถาพทั่วไป : เป็นที่ราบเชิงเขา ลักษณะดิน เป็นดินร่วนปนดินทราบ และดินหินตับ
หมู่บ้าน : บ้านเชียงฮาย (หมู่ 3)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2559ปีที่สิ้นสุด : 2568
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.43/5454 ลงวันที่ 7 เมษายน 2559
ผู้ตรวจสอบ : นายเอนก สุขสวัสดิ์
สภาพป่า :
    เป็นที่ราบเชิงเขา ลักษณะดิน เป็นดินร่วมปนดินทราย และดินหินตับ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
   

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :