หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
โครงการป่าชุมชนบ้านนามาลา  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : โครงการป่าชุมชนบ้านนามาลา
ปีที่เริ่มโครงการ : 2559
ที่ตั้ง : ต.นามาลา อ.นาแห้ว จ.เลย
เนื้อที่ : 3035 ไร่ 2 งาน 2 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ จ.เลย
สถาพทั่วไป : เป็นหุบเขาสลับพื้นที่ราบ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูง มีต้นไม้ใหญ่ ทำให้มีความอุดมสมบูรณ์ อากาศเย็นสบายตลอดปี
หมู่บ้าน : บ้านนามาลา (หมู่ 1)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2559ปีที่สิ้นสุด : 2568
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.43/10868 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559
ผู้ตรวจสอบ : นายเอนก สุขสวัสดิ์
สภาพป่า :
    สภาพพื้นที่ป่ามีต้นไม้ใหญ่ขึ้นอยู่หนาแน่น เนื่องจากเป็นภูเขาสูง และหุบเขา ไม้เป็นไม้ยืนต้นมีขนาดใหญ่ ไม้เต็ง ไม้รัง ไม้ก่อ ไม้เดือย ไม้จันหอม มะขามป้อม มะกอกป่า ไม้พื้นล่าง จำพวกไผ่รวก ไผ่บง ไผ่ซาง สภาพป่ายังคงมีสภาพที่สมบูรณ์ นอกจากนี้ยังมีลำน้ำพีงไหลผ่าน ทำให้ป่ามีความชุ่มชื้น ราษฎรในหมู่บ้านได้ใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนมากมาย
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    พื้นที่ป่าชุมชนเป็นพื้นที่่ที่ยังไม่สมบูรณ์ในทุกฤดูกาล ยังต้องมีการปรับปรุงและดูแล สมควรดำเนินการด้านป่าชุมชน เพื่อสร้างความสามัคคีในชุมชนและตระหนักถึงความสำคัญด้านทรัพยากรป่าไม้

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :