หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
โครงการป่าชุมชนบ้านหัวด่าน  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : โครงการป่าชุมชนบ้านหัวด่าน
ปีที่เริ่มโครงการ : 2559
ที่ตั้ง : ต.นามาลา อ.นาแห้ว จ.เลย
เนื้อที่ : 4698 ไร่ 1 งาน 60 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ จ.เลย
สถาพทั่วไป : เป็นหุบเขาสลับพื้นที่ราบ พื้นทีส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูง มีต้นไม้ใหญ่ ทำให้มีความอุดมสมบูรณ์ อากาศเย็นสสบายตลอดปี
หมู่บ้าน : บ้านหัวด่าน (หมู่ 2)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2559ปีที่สิ้นสุด : 2568
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส1604.43/10868 ลงวันที่ 15 กรกฏาคม 2559
ผู้ตรวจสอบ : นายเอนก สุขสวัสดิ์
สภาพป่า :
    มีลักษณะเป็นต้นไม้น้อยใหญ่ สลับกันอยู่หนาแน่น สภาพป่ายังมีสภาพที่สมบูรณ์ ป่ามีความชุ่มชื้น นอกจากนี้ยังเป็นแนวเขตภูเขากั้นพรมแดนของประเทศไทยกับลาวด้วย ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากป่า
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    พื้นที่่ชุมชนเป็นพื้นที่่ที่ยังไม่สมบูรณ์ในทุกฤดูกาล ยังต้องมีการปรับปรุงและดูแล สมควรดำเนินการด้านป่าชุมชน เพื่อสร้างความสามัคคีในชุมชนและตระหนักถึงความสำคัญด้านทรัพยากรป่าไม้

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :