หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านซับสมบูรณ์  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านซับสมบูรณ์
ปีที่เริ่มโครงการ : 2557
ที่ตั้ง : ต.ท่ากูบ อ.กิ่งอำเภอซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ
เนื้อที่ : 365 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายางกลัก จ.ชัยภูมิ
สถาพทั่วไป : เป็นภูเขา ลักษณะดินเป็นดินเหนียวปนหินลูกรัง และลานหิน
หมู่บ้าน : ซับสมบูรณ์ (หมู่ 9)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2557ปีที่สิ้นสุด : 2562
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.43/1359 ลว. 31 ม.ค.57
ผู้ตรวจสอบ : นายอนุชา แก้วหย่อง
สภาพป่า :
    เป็นป่าเต็งรัง ป่าค่อนข้างสมบูรณ์ พันธุ์ไม้ที่พบได้แก่ ต้นประดู่ , เต็ง , รัง มะม่วงป่า ,มะค่า ฯลฯ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    บ้านซับสมบูรณ์ชาวบ้านช่วยกันดูแลรักษาสภาพป่าให้มีความอุดมสมบูรณ์ และมีการจัดการและรักษาป่าชุมชนมาโดยตลอดเห็นควรจัดตั้งให้เป็นป่าชุมชนตามรูปแบบของกรมป่าไม้ต่อไป

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :