หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านเกรียด  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านเกรียด
ปีที่เริ่มโครงการ : 2559
ที่ตั้ง : ต.เทนมีย์ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
เนื้อที่ : 127 ไร่ 2 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า :
สถาพทั่วไป : เป็นที่ราบ ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย
หมู่บ้าน : เกรียด (หมู่ 2)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2559ปีที่สิ้นสุด : 2569
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ที่ ทส 1604.43/14765 ลว 23 กันยายน 2559
ผู้ตรวจสอบ : นายชาญวิทย์ สิริการ
สภาพป่า :
    เป็นป่าที่มีสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ มีพันธุ์ไม้รุ่นสองขึ้นอยู่หนาแน่น พันธุ์ไม้ที่พบไม้เด่นได้แก่ มะค่าแต้ แดง รัง เหียง กราด
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    ราษฎรในชุมชนได้ร่วมกันดูแลรักษาป่าชุมชนอย่างต่อเนื่อง เห็นควรต่ออายุโครงการป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :